Длъжностно присвояване

Длъжностно присвояване

  • English
  • Български
  • Русский

Длъжностно присвояване

Длъжностно присвояване

 

    Длъжностното присвояване е умишлено престъпление, което принадлежи към   т. нар. „ престъпни присвоявания”. При присвояванията субектът на престъплението упражнява фактическа власт върху вещта на определено правно основание, за разлика от кражбата, при която дееецът отнема фактическата власт от владелеца.При длъжностното присвояване субектът може да бъде само длъжностно лице, на което вещта е връчена или поверена за пазене или управление в това му качество, на което вещта е връчена или поверена за пазене или управление в това му качество.

    Длъжностно лице, което присвои чужди пари, вещи или други ценности, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява, се наказва за длъжностно присвояване с лишаване от свобода до осем години, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния и да го лиши от права.

    Обекта на посегателство при длъжностното присвояване е комплексен и той обхваща:

  • Обществените отношения осигуряващи нормалното упражняване на правото на собственост.
  • Отношенията по служба, в които участва субектът на престъплението, тъй като едновременно с присвояването деецът нарушава и своите служебни задължения.

    Субект на престъплението може да бъде наказателноотговорно лице, което притежава качеството „ длъжностно лице” .

    Предмет на посегателството могат да бъдат чужди пари, движими и недвижими вещи или други ценности. Предметът на престъплението трябва да е връчен на длъжностното лице или да му е поверен да ги пази или управлява в това му качество. Не е необходимо връчването или поверяването да е станало с формален писмен акт. Достатъчно е длъжностното лице да е встъпило в изпълнение на функциите си по пазене или управление на имуществото.

    Изпълнителното деяние се осъществява чрез противозаконно присвояване на предмета на престъплението. Противозаконното присвояване представлява разпореждане с имуществото като със свое, без да има право на това. Деецът превръща държането за другиго във владение за себе си. Разпореждането може да бъде юридическо или фактическо, в свой или в чужд интерес.

    Извършеното престъпление е резултатно. То е довършено, когато собственикът му е лишен от възможността да се ползва от имуществото си.

    За длъжностно присвояване наказанието е лишаване от свобода от една до десет години:

  1. Ако за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по- тежко наказание;
  2. Ако е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително.

    За длъжностно присвояване наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години:

  1. Ако е в големи размери;
  2. Ако представлява опасен рецидив;
  3. Ако присвоените средства са от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.

    За длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години.

    Съдът постановява конфискация на цялото или на част от имуществото на виновния и го лишава от права.

 

Длъжностно присвояване
Длъжностно присвояване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg