ВИЗОВ РЕЖИМ

ВИЗОВ РЕЖИМ

  • English
  • Български
  • Русский

ВИЗОВ РЕЖИМ

ВИЗОВ РЕЖИМ
Обща информация
България и Общата визова политика на Европейския съюз
Република България прилага Общата визова политика на Европейския съюз при условията на Договора за присъединяване от 1 януари 2007 г.
 
Съгласно чл. 4 от Акта относно условията за присъединяване на Р България и Румъния, разпоредбите на достиженията на правото на Шенген, посочени в Приложение ІІ към Акта, са задължителни и се прилагат в Р България от датата на присъединяване (1.01.2007 г.), а останалите ще бъдат прилагани от датата на решението на Съвета за присъединяването ни към Шенгенското пространство.
 
България и Шенгенското пространство
Присъединяването към Шенгенското пространство е основен приоритет за страната ни.
 
Българското правителство е силно ангажирано за реализиране на един от основните национални приоритети – присъединяване на България към Шенгенското пространство. За реализирането му е създадена добре работеща координация между ангажираните министерства и ведомства както на политическо, така и на експертно ниво.
 
В процеса на подготовка усилията са насочени към постигане на високите шенгенски стандарти и обезпечение на надеждни външни граници.
За изпълнение на шенгенските критерии се предприеха всички необходими действия за своевременно привеждане на националното законодателство в съответствие с европейското, актуализиране на международно договорната ни правна база, осигуряване на необходимото съвременно техническо оборудване и инфраструктура и укрепване на административния капацитет, като страната ни ползва опита и най-добрите практики на държавите-членки на ЕС.
Към момента България издава само национални визи, които не дават право на влизане в Шенгенското пространство.
Безвизов режим за притежателите на шенгенски визи за престой до 90 дни
От 25 януари 2012 г. Министерският съвет на Република България при решение, съгласно което до  датата на пълното присъединяването си към Шенгенското пространство България едностранно ще прилага безвизов режим спрямо притежателите на валидни шенгенски визи. Те ще имат право да влизат и пребивават на територията на Република България за период от не повече от три месеца в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане, без да е необходимо да притежават  българска  виза за краткосрочно пребиваване. Решението влезе в сила от 31.01.2012 г.
 
От датата на присъединяване към ЕС през 2007 г., България започна да прилага Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15.03.2001 г.. С него се определя визовият режим спрямо трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза/или са освободени от изискването за визи, когато преминават външните граници на държавите-членки
ВИЗОВ РЕЖИМ
ВИЗОВ РЕЖИМ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg