ВИЗА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ. ВИДОВЕ

  • English
  • Български
  • Русский

ВИЗА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ. ВИДОВЕ

Визата  за пребиваване представлява разрешение, издадено от Република България, за влизане и пребиваване, транзитно преминаване или летищен транзит на конкретно чуждестранно лице.

За да кандидатства за българска виза всеки чужденец следва да притежава редовен документ за задгранично пътуване, който:

  • да е издаден в рамките на предходните 10 години и срокът му на валидност изтича най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на Република България или в случай на многократни посещения – след последната планирана дата на отпътуване от територията на Република България,
  • да съдържа най-малко две празни страници за полагане на визи.

Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Република България.

ВИДОВЕ ВИЗИ

  • Виза тип А  (за летищен транзит) – дава право на чужденеца да премине или да пребивава в международната транзитна зона на летището, при междинно кацане или при смяна на полет, с цел продължаване на пътуването към друга държава. Чужденец, който пребивава в транзитна зала за международни полети с виза за летищен транзит, няма право да напуска транзитната зала.  Тази Виза може да бъде: еднократна, двукратна или (по изключение) многократна. Последната е със срок на валидност до 3 месеца от датата на издаването й.

  • Виза тип С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване)- с цел транзитно преминаване се издава на чужденец, който желае да премине през територията на Република България на път за друга държава, за която притежава виза, когато такава се изисква. Визата за транзитно преминаване дава право на чужденеца на едно, две или (по изключение), на няколко транзитни преминавания, всяко от които за срок до два дни. Тя може да бъде със срок на валидност до 12 месеца

Общата продължителност на пребиваването на територията на Република България с виза за транзитно преминаване не може да надхвърля 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане.

  • Виза тип D (за дългосрочно пребиваване)- издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република Българи. дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност. Визата за дългосрочно пребиваване се анулира при издаване на разрешение за пребиваване от органите за административен контрол на чужденците.

    Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. За дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и с право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденци, които извършват научни изследвания или са студенти по програми за обучение до една учебна година, специализанти или стажанти, чужденци, командировани от чуждестранен работодател за изпълнение на конкретни задачи, свързани с контрола и координацията по изпълнението на договор за туристически услуги, както и на чужденци, командировани от чуждестранен;

       Заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца преди датата на планираното пътуване лично или чрез упълномощен представител, с изключение на случаите по хуманитарни причини.

    Заявлението за издаване на виза на малолетни или поставени под запрещение лица се подава от техните законни представители или от изрично упълномощено от тях лице.

     Заявлението за издаване на виза на непълнолетни или поставени под ограничено запрещение лица се подава от техните законни представители, попечители или от изрично упълномощено от тях лице.

 

 

ВИЗА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ. ВИДОВЕ
ВИЗА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ. ВИДОВЕ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg