ВИДОВЕ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

  • English
  • Български
  • Русский

ВИДОВЕ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

    Експертиза се назначава, след като възникне необходимост от изясняване на определени факти, въз основа на специални знания от дадена област на науката, техниката, изкуството или занаятите.

Експертизата е:

  1. ПЪРВОНАЧАЛНА- когато за първи път се възлага на специалист от дадена област да изследва даден обект.
  2. ДОПЪЛНИТЕЛНА- назначава се, когато първоначалната експертиза не е достатъчно пълна и ясна;
  3. ПОВТОРНА- назначава се, когато направеното заключение не е достатъчно обосновано и възниква съмнение за истинността;

    Видът на експертизата се определя от естеството на обекта, който трябва да се изследва. Възможно е един и същ предмет, документ и т.н  да бъде  обект на различни експертизи / напр. един документ може да бъде обект на стокова, химическа,  трасологическа,  съдебно- балистична и др. експертизи/.

Видове съдебни експертизи:

 Съдебна Криминалистическа експертиза- в зависимост от обекта и предмета се разграничават: Дактилоскопна експертиза; трасологическа; балистична; почеркова и т.н

Съдебна Химическа и Физико-химическа експертиза- в зависимост от обекта и предмета се разграничават: експертиза на лекарства; на наркотични вещества и прекурсори; на метали, метални изделия, пластмасии пластмасови изделия;на нефтопродукти, гориво-смазочни материали и лесновъзпламеняващи се течности.

Съдебномедицинска експертиза- задължителна е, когато има съмнение относно: причината за смъртта; характера на телесната повреда; вменяемост на заподозрения или обвиняемия; способността на обвиняемия/заподозрения/ свидетеля с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото, и да дава достоверни обяснения/показания за тях;

Съдебнобиологична експертиза- назначава се при извършени тежки престъпления против личността, като се изследват обекти от биологичен вид: кръв, слюнка, косми, пот, сълзи, кости, тъкан и т.н

Съдебна психиатрична експертиза-  целта е изготвянето на документ, който съдейства на органите на правораздаването зазустановяване на обективната истина;

Съдебна психологична експертиза- възлага се самостоятелно или като  комплексна /комбинирана/. Обект са лица, при които няма видими психични разстройства, целта е установяване на факти и обстоятелства, причини за извършване на деянието.

Съдебна счетоводна, финансово- икономическа експертиза и експертиза за оценка на вещи, услуги и недвижими имоти-  за изготвянето им се изискват  специални познания в областта на отчетността и контрола

Съдебна стокова експертиза- тя бива 2 вида: на промишлени и на непромишлени стоки. Необходимо е изучаването на проблемите, свързани с: начина на производство; начин на съхраняване; начин на транспортиране; начин на реализация.

Съдебна автотехническа експертиза- система от експертизи, при които се използват специални знания от областта на автомобилното дело и трасологията. Обект са: транспортното средство или отделните негови части, следите от ПТП, мястото където е станало произшествието и др.

Съдебна пожаро-техническа експертиза- тази експертиза следва да бъде извършена при първоначалните следствени действия с оглед запазване на автентични обекти. Обект са: обгорени сгради съоръжения, предмети, документи, противопожарна техника и др.

Съдебна строително-техническа експертиза- изготвя се при делби за прекратяване на съсобственост, при уреждане на договорни  отношения между инвеститори и строителни фирми и др. Обекти са: недвижими имоти, строителни обекти, материали, градоустройствени планове, одобрени строителни книжа и т.н

Съдебна агротехническа експертиза- изготвя се при повреждане и установяване на селскостопанска продукция, неправилно съхраняване, въздействие на някои неблагоприятни фактори / при градушки, наводнения, суша и т.н/, наличие на торове и др. Обект са: семена, посеви, насаждения, торове и др.

Съдебно-екологична експертиза- изготвя се при два случая:

  • експертиза, имаща за цел недопускане извършването на правонарушения- цели да се прогнозират възможни положителни или отрицателни въздействия върху околната среда;
  • експертиза, свързана с реализирането на отговорност при нарушаване на съответни норми в Наказателния закон.

 

Съдебна социологическа експертиза- необходима е при всички видове престъпления, тъй като в една или друга степен засягат определени обществени отношения. Обект са засегнатите обществени отношения

 

ВИДОВЕ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ
ВИДОВЕ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg