Брачен договор

Брачен договор

  • English
  • Български
  • Русский

Брачен договор

Какво представлява брачният договор?

Брачният договор е такъв вид споразумение, което се сключва между съпрузи по повод на уреждане на материални/ имуществени  права.

Предметът на брачния договор обхваща три големи групи имуществени отношения между съпрузи, които на свой ред могат да обхващат редица въпроси:

  • Имуществени права и задължения на съпрузите, свързани с придобиването и притежаването от тях  на имущества по време на брака.
  • Имуществени отношения, имащи за обект придобити и притежавани от съпрузите преди сключването на брака помежду им имущества
  • Имуществените последици от развода
 
Имуществени права и задължения на съпрузите, възникнали през време на брака
 
С брачния договор страните имат възможност да определят по своя воля съдържанието на приложимия режим към имуществените им права и задължения, които възникват през време на брака във връзка  с придобитото от единия съпруг имуществено право или поетото от него имуществено задължение. Страните разполагат с разнообразни правни възможности:
  •  брачния договор може да препраща към някой от законовите режими на общности
  •  брачния договор страните могат да уговорят начините на управление и разпореждане с придобитите през време на брака имущества, вкл. и ползването на семейното жилище.
  • с брачния договор  могат да се уговорят задълженията по участие на страните в разходите и задълженията, които се поемат за задоволяване на нуждите на семейството
  • с брачния договор могат да се уговорят  задълженията във връзка с издръжката на съпрузите през време на брака, при това необвързано от законовите предпоставки за възникване на право на издръжка.
Имуществени права и задължения на съпрузите по отношение на предбрачни имущества
 
В частта си, посветена на имуществата, придобити и притежавани от всеки от съпрузите преди встъпване в брака, договорът урежда права и задължения на съпрузите по отношение на имущества, които са били придобити самостоятелно/ в изключителна собственост/ или в съсобственост  по между им още преди брака, независимо от основанието за придобиването и независимо от това, дали имуществата са придобити възмездно или безвъзмездно. 
 
Имуществени права и задължения на съпрузите при прекратяване на брак

С брачния договор могат да се уредят имуществените отношения на съпрузите след прекратяване на брака.

Договорът не може да съдържа уговорки с оглед на смъртта. В брачния договор може да бъде  вписани и  права при наследяване,  в случай на смърт на другия брачен партньор.
Брачен договор
Брачен договор
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg