Брачен договор

 • English
 • Български
 • Русский

Брачен договор

                                                                        Какво представлява брачния  договор
 
Договорен имущественобрачен режим се установява чрез сключването на брачен договор. Това е двустранен договор, който поражда права и задължения и за двете страни.  В  него изцяло по волята на двамата съпрузи се определя собствеността през време на брака или в случай на прекратяване на брака с развод или унищожение. С брачният договор немогат да се уговарят: наследствените отношения след смъртта, неимуществени отношения, имуществени отношения на съпрузите с трети лица, лични отношения на съпрузите, трудови отношения, отношения при учредяване на търговски или граждански дружества; предбрачно имущество да стане СИО.
 
С Договорът може да се уговаря издръжка на съпруга и на децата, не само на непълнолетните, но и на тези, които са навършили 18 годишна възраст, но все още учат. 
 
Брачен договор могат да сключат, както лица, встъпващи в брак, така и такива по заварени вече бракове. Те трябва да са разнополови същества от вида хомосапиенс, като полът на лицето се определя от акта за раждане. Договор между еднополови е напълно нищожен. Когато се сключи  по време на брака- той има действие от датата на сключване брака или от друга дата , уговорена между съпрузите- тоест не се изключва възможност съпрузите да определят друга дата- преди сключването на граждански брак ( със задна дата).
Брачният договор може да бъде развалян поради виновно неизпълнение.
Брачният договор е формален- необходимо е той да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Когато договорът има вещен обект трябва да се спазят правилата за компетентност на нотариус, иначе е нищожен.
Сключването на този договор  става само лично.Неможе да бъде сключен договор чрез представител. Ако встъпилите в брак са непълнолетни или ограничено запретени немогат да се ползват от този вид уреждане на имуществени отношенния.
 
Брачният договор се сключва за продължително действие- докато трае брачното отношение. 
Предмет на брачния договор могат да бъдат:
 • Имушествени отношения на съпрузите, възникващи преди сключването на брака;
 •  Имуществени отношения, възникващи по време на брака;
 • Имуществени последици от развода.
Брачният договор може да препраща към някой от другите режими. Възможна е и комбинация между режим на общност и разделност, да се уговори гражданска съсобственост, СИО и разделност.
Предбрачното имущество  след сключването на брачен договор:
 •  върху него може да се запази еднолично титулярство;
 • може да се уговори, че единият прехвърля части или цял имот;
 • ако в договора не се предвижда нищо за предбрачното имущество – то си остава в режим на разделност.Неможе да се уговори да стане СИО.
 
При прекратяване на брака ако е уговорена издръжка, то тя се дължи в размера, в който е договорена. Тази издръжка неможе да се отмени по исков ред, тъй като е договорена, а не е установена  в резултат на съдебно решение.
Недействителност на брачния договор:
 • сключен от недееспособни и напълно запретени е унищожаем, а от непълнолетен или ограничено запретен е нищожен;
 • при крайна нужда и явно неизгодни условия;
 • унищожаването има действие само за в бъдеще;
 • може да има само частична недействителност на брачния договор.
В случай, че брачният договор бъде унищожен с влязло в сила решение съпрузите могат да изберат един от двата режима или да сключат нов договор.
Законът допуска прекратяване на брачния договор по иск на единия съпруг при съществена промяна на обстоятелствата, ако той застрашава интересите на членовете на семейството или на семейството като цяло.
Съдебното решение задължително се отбелязва в регистъра за да породи действие.
 
 
 
 
Брачен договор
Брачен договор
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg