Брачен договор

Брачен договор Брачният договор представлява съглашение между мъж и жена, свързано със създаването и съществуването на брачен съюз помежду им и насочено към уреждане на имуществените им отношения през време на брака и в случай на неговото прекратяване. Брачният договор, съглашение, мъж и жена, свързано, създаването, съществуването, брачен съюз, уреждане, имуществените отношения, през време на брака,случай на неговото прекратяване.

БРАЧЕН    ДОГОВОР

 
Брачният договор представлява съглашение между мъж и жена, свързано със създаването и съществуването на брачен съюз помежду им и насочено към уреждане на имуществените им отношения през време на брака и в случай на неговото прекратяване.
 
В европейската правна теория брачния договор се определя като съглашение,  насочено към избор на приложилмия в отношенията между страните имущественобрачен режим и към уреждане на имуществените отношения между съпрузите. Швейцарската доктрина  вижда в брачния договор  съглашение относно последиците от брака по отношение на имуществото на всеки от съпрузите. Изтъква се, че с този договор страните определят имущественобрачния режим , на който подчиняват отношенията през времетраене на брачната връзка.  
 
С брачния договор се уреждат по начало само съпружески  имуществени отношения. Не могат да се уреждат имуществени отношения между съпрузи и трети лица/ напр., с деца- налични или бъдещи, родители, други роднини или трети лица без семейноправна връзка/. Разпоредбата позволява на страните по брачния договор да уговорят въпросите , свързани с издръжката на децата през време на брака, както и в случай на евентуалното му  прекратяване с развод или поради неговата унищожаемост.
При договорния  имущественобрачен режим  по смисъла на СК страните имат възможност  с брачен договор  да моделират  в съответствие    на всеки  с актуалния си интерес конкретната правна уредба на своите  имуществени  отношения, но не и неимуществени , като уговорят конкретно правата  от тях   по отношение а имуществото , което се придобива по време на брака, правата  върху притежаваното от тях предбрачно имущество, правата и задълженията им във връзка с управлението, ползването и разпореждането с тия имущества, вкл. Семейното жилище, участието на всеки в разходите и задълженията.
 
Брачен договор могат да сключват само две категории лица:
 
Когато брачният договор се сключва преди встъпването в брак, той ще породи правно действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен през време на брака- от деня на сключването на договора или от друга дата определен от него.
 
advokatvarna.com