Смяна на име: Правни аспекти и процедури

  • English
  • Български
  • Русский

Смяна на име: Правни аспекти и процедури

 Смяна на име: Правни аспекти и процедури
 
 
Смяната на име е важна правна процедура, която засяга личната идентичност на гражданите. В България, тази процедура е регулирана от Закона за гражданството на българските граждани (ЗГБГ) и Закона за личните документи (ЗЛД). В тази статия ще разгледаме правните аспекти и процедурите за смяна на име в България.
 
Правни аспекти на смяната на име в България:
Смяната на име се осъществява съгласно разпоредбите на Закона за гражданството на българските граждани (ЗГБГ) и е подложена на определени правила и изисквания. Съгласно Член 11, параграф 1 от ЗГБГ, за промяна на личните имена или името и презимето може да се подава иск пред съда в района, в който заявителят има постоянно местоживеене или място на пребиваване. При подаване на иск по местопребиваване, съда съобщава за това на лицето, регистрирало заявителя по местопребиваване.
 
 
Процедурата за смяна на име е следната:
 
а) Подготовка на документация: Заявителят трябва да подготви необходимите
 документи, които са изисквани от съдебния орган. Това включва искане за смяна на име, документи, удостоверяващи самоличността и мотивация за смяната на името. При подготовката на документите, заявителят трябва да спазва изискванията на националните традиции, обичаи и обществените норми, както предвижда Член 12 от ЗГБГ.
 
б) Подаване на иск в съда: След като документите са подготвени, заявителят трябва да подаде иск за смяна на името в областния съд по местоживеене.
 
в) Разглеждане на иска: Съдът ще разгледа искането за смяна на името и ще извърши проверки, за да установи дали са изпълнени всички изисквания и условия за смяна на името, съгласно Член 13, параграф 1 от ЗГБГ.
 
г) Обявление и публикуване: След приемането на иска, решението за смяна на името ще бъде обявено в Официален вестник на Република България, съгласно правилата на Член 11 от ЗГБГ. Това обявление предоставя възможност на трети страни, които имат интерес или възражения, да ги представят пред съда.
 
д) Издаване на съдебно решение: Ако съдът установи, че са изпълнени всички правни изисквания и няма никакви обективни пречки за смяна на името, тогава се издава съдебно решение за смяна на името, което позволява издаването на нов личен документ, съгласно Член 49 от ЗЛД.
 
Колко време е нуцно за смяна на име?:
Времето, необходимо за завършване на процедурата за смяна на име, може да варира и обикновено отнема няколко месеца. Чрез представянето на правилни и подходящи документи, заявителите могат да помогнат за бързото и безпроблемно провеждане на процедурата.
 
 
Смяната на име  е процедура, която изисква съответствие с правилата и изискванията, предвидени от Закона за гражданството на българските граждани и Закона за личните документи. Заявителите следва да се запознаят и спазват правилата и процедурите, за да постигнат успешно изменение на името си.При нужда от съдействие можете да се свържете с нас на тел. 0895645940
 Смяна на име: Правни аспекти и процедури
 Смяна на име: Правни аспекти и процедури
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg