Право на собственост върху постройката

Право на собственост върху постройката

  • English
  • Български
  • Русский

Право на собственост върху постройката

   Собственикът може да отстъпи на друго лице правото да построи сграда върху неговата земя, като стане собственик на постройката. Собственикът на земята може да прехвърли отделно от земята собствеността върху вече съществуващата постройка.Също така,  собственост върху постройка, отделно от земята под нея, може да се създаде и чрез доброволна делба.
   Собственикът на земята е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е установено друго.Добивът от вещта, като плодове, прираст от добитък, наем и други такива, принадлежи на собственика й.
   Когато чужда вещ е присъединена като част към главна вещ по  начин, че не би могла да се отдели без съществено повреждане на главната вещ, собственикът на тази вещ придобива правото на собственост и върху присъединената част, при задължение да обезщети нейния собственик.
   Когато правото на собственост върху постройка е установено със срок, след изтичането ,  собствеността върху сградата преминава безвъзмездно върху собственика на земята.
   Собственикът на постройката може да се ползва от земята само доколкото това е необходимо за използването на постройката според нейното предназначение, освен ако в акта, с който му е отстъпено правото, е постановено друго.Собственикът на постройката може да я продаде на трето лице 
   Правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години.

 

 

 

 

 Право на собственост върху постройката
 Право на собственост върху постройката
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg