НЕПРИЗНАВАНЕ И НЕУДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА НА ТРУДОВ И/ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

НЕПРИЗНАВАНЕ И НЕУДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА НА ТРУДОВ И/ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

  • English
  • Български
  • Русский

НЕПРИЗНАВАНЕ И НЕУДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА НА ТРУДОВ И/ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

 
1. При назначаване на лице по трудов договор след 01.07.2007 г. задължена ли съм да му призная целият трудов стаж, придобит от други предприятия?
 При определянето на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на новоназначен работник или служител работодателят е длъжен да отчете:
* трудовия стаж, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия;
* служебния стаж при изпълнение на същата или сходна държавна служба;
* времето, през което без трудово правоотношение лицето е упражнявало трудова дейност и/или професия със същия или сходен характер, и е бил задължително осигурено за всички осигурени социални рискове или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица. Това са лицата, осигурявани по реда на чл. 4, ал. 1 и ал. 4 от КСО – ЕТ, собственици и съдружници в търговски дружества, или регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, , както и регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
* трудовия стаж, придобит и зачетен в друга държава-членка на Европейския съюз, на същата или сходна работа, длъжност или професия;
* времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка, както и членовете на техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в Република България, и са били задължително осигурени за всички осигурени социални рискове или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, съгласно законодателството на съответните държави.
Както се вижда, зачита се придобитият на сходна или същата работа трудов стаж (по трудово или служебно правоотношение) и професионален опит (при извънтрудови правоотношения). Условията, при които се зачита сходният характер, се договарят с колективен трудов договор на браншово равнище или се определят от работодателя с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.
Не се зачита времето, което при дружи работодатели е било зачетено като продължителна работа, без да е съществувало трудово правоотношение, например редовната военна служба.
2. В съответствие с § 1 от заключителните разпоредби на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, за работници и служители, които към 01.07.2008 г. са били в трудово правоотношение със същия работодател, размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит също се определя по реда на чл. 12 от наредбата, без оглед на това дали продължителната работа е била зачетена в същото или и в други предприятия. Но определеният по новия начин размер не може да бъде по-малък от размера на получаваното към 30.06.2008 г. допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа (в процент и като сума). Тоест на заварените работници и служители не се изваждат периодите, които при същия или при предходни работодатели към тази дата са били признати за продължителна работа без трудови договори, в това число и редовната военна служба. Но ако лицето след 01.07.2008 г. представи документ за прекарана редовна военна служба или за друг период, който е могъл да бъде зачетен за продължителна работа, този период няма да бъде включен при определяне размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
Това се отнася за всички заварени на 01.07.2008 г. работници и служители с трудови договори с предприятието, включително ползващите продължителни отпуски по реда на КТ.
 

 

 НЕПРИЗНАВАНЕ И  НЕУДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА  НА ТРУДОВ И/ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
 НЕПРИЗНАВАНЕ И  НЕУДОСТОВЕРЯВАНЕТО НА  НА ТРУДОВ И/ИЛИ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg