Как се изготвя и сключва договор за наем на жилище

  • English
  • Български
  • Русский

Как се изготвя и сключва договор за наем на жилище

 Как се изготвя и сключва договор за наем на жилище?
 
Договорът за наем на жилище е писмен договор, който се сключва между наемодателя и наемателя на жилището. За да се изготви договорът, трябва да се посочат следните данни:
 - Имената и адресите на наемодателя и наемателя;
 - Адресът на жилището, което се наема;
 - Размерът на наемната и начинът на плащане;
 - Срокът на наема и условията за прекратяване на договора;
 - Отговорностите на наемодателя и наемателя за поддръжката на жилището;
 - Други условия, които са важни за двете страни.
 
За да се сключи договорът, трябва да бъдат изпълнени следните стъпки:
 - Договаряне на условията на наема между наемодателя и наемателя;
 - Изготвяне на писмен договор за наем на жилище;
 - Подписване на договора от двете страни;
 - Подаване на копие на договора в съответната администрация, която отговаря за регистрацията на наемните договори.
 
Права на наемодателя:
 1.Получаване на наемната цена според условията, определени в договора.
 2.Вземане на залог или депозит и задържане на част от него в случай на нарушаване на договора.
 3.Право да влиза в жилището за проверка на състоянието му или за извършване на ремонтни дейности, при условие че е предвидено в договора     или законодателството.
 4.Право да изисква редовна поддръжка и поправка на жилището от страна на наемателя.
 5.Право да растори договора в случаи на сериозни нарушения от страна на наемателя, в съответствие със законодателството.
 
Права на наемателя:
 1.Използване на жилището в съответствие с договора и законодателството.
 2.Мирно ползване на жилището без смущения от страна на наемодателя или трети лица.
 3.Право на поверителност и неприкосновеност на личния живот.
 4.Получаване на съобщение за промяна в наемната цена или други съществени условия на наемния договор предварително, според законодателството.
 5.Изискване на необходимите ремонти и поддръжка на жилището от страна на наемодателя.
 6.Право да растори договора, при условията и със сроковете, предвидени в законодателството.
 
Задължения на наемодателя:
 1.Предоставяне на жилището в състояние, подходящо за ползване.
 2.Осигуряване на съответните условия за комунални услуги (например вода, електричество и отопление), ако не е посочено друго в договора.
 3.Поддръжка и поправка на жилището, освен ако отговорността не е поемана от наемателя, според договора или законодателството.
 4.Спазване на правата на наемателя и зачитане на неговата неприкосновеност.
 5.Възстановяване на залога или депозита в края на наемния период, след проверка на състоянието на жилището и изпълнение на всички задължения от страна на наемателя.
 
Задължения на наемателя:
 1.Плащане на наемната цена в срок и в размер, определени в договора.
 2.Поддържане на жилището в прилично състояние и предпазване от щети.
 3.Съобщаване на наемодателя при възникване на проблеми или необходимост от ремонт.
 4.Спазване на правилата за ползване на общите части на сградата, ако такива съществуват.
 5.Възстановяване на жилището в състояние, подобно на това при предаването му, с изключение на приемлива нормална износваност.
 
 Как се изготвя и сключва договор за наем на жилище
 Как се изготвя и сключва договор за наем на жилище
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg