ВАЖНО ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • English
 • Български
 • Русский

ВАЖНО ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

                                                              ДАНЪК   ВЪРХУ  НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ

 

 

Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.

При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинските съвети на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

 Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя от служител на общинската администрация по норми  в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Общинският съвет определя с наредба  размера на данъка в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти разположени на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат следното предназначение :  в урбанизирани територии или в отделни поземлени имоти извън тях - за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи и озеленени връзки между тях и териториите за природозащита, за декоративни водни системи (каскади, плавателни канали и други), за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания, за техническа инфраструктура, за специални обекти и други.

 При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подават данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

При придобиване на имот по наследство данъчна декларация в общината за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти  в срок от 6 месеца, по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната . В случай че не е подадена данъчна декларация от наследниците или заветниците, след изтичането на срока служител на общинската администрация образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството є на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.

При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък  и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт след завършването на строежа / чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията/, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и обратно данъчно задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота.

 

 

 ВАЖНО ЗА ДАНЪКА  ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 ВАЖНО ЗА ДАНЪКА  ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg