Управление на етажната собственост

  • English
  • Български
  • Русский

Управление на етажната собственост

Управление на етажната собственост

    В Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ управлението обхваща реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сграда в режим на етажна собственост, както и контрола върху изпълнението на задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите и се осъществява чрез следните органи:

  1. общо събрание;
  2. и/или сдружение на собствениците.
  1. Органи на управление на Общото събрание са:
  • общо събрание;
  • управителен съвет (управител).

    Общото събрание на етажната собственост се състои от всички собственици на самостоятелни обекти в сградата, които могат да бъдат представлявани от други пълнолетни членове на семейството, ползватели, други собственици в сградата или трети нотариално упълномощени лица. При вземане на решението техния глас има тежест в зависимост от притежаваните от тях идеални части от общите части на етажната собственост.

    Управителният съвет (управителят) се избира за срок до 2 години. Състои се от собственици, ползватели или посочени от тях лица, не по- малко от трима души и задължително нечетен брой. При изрично решение на общото събрание може да бъде определено и заплащане на възнаграждение или прекратяване на мандат.

    Участието на собственик или ползвател в управителния съвет или контролния съвет е задължително освен ако лицето е в трайна фактическа невъзможност поради отсъствие или болест.

    При нововъзникнала етажна собственост избор на управителен съвет (управител) се провежда в 6-месечен срок от въвеждането на сградата в експлоатация.

    Управителният съвет провежда заседание най-малко веднъж на три месеца, като при присъствие на две трети от членовете му приема решения с обикновено мнозинство. За всяко заседание се съставя протокол, който се подписва от присъствалите.  

    Контролен съвет (контрольор)

    Контролният съвет не е задължителен орган! Когато етажната собственост няма такъв, общото събрание определя измежду собствениците и ползвателите лица, които да осъществяват тази дейност.

    Общото събрание на етажната собственост може да избере контролен съвет (контрольор) за срок от две години. Този орган се състои от нечетен брой членове, но не по-малко от трима. Контролният съвет е органът, който контролира дейността на управителния съвет/ управителя по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост, проверява касата най-малко веднъж годишно и представя доклад за резултатите на общото събрание. Заседава най-малко веднъж на 6 месеца и приема решения с обикновено мнозинство, ако присъстват две трети от членовете му. За своите заседания  съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове.

   При изрично решение на общото събрание на членовете на контролния съвет (контрольора) може да се заплаща възнаграждение.

    Съществува специално ограничение, като контрольор или член на контролния съвет не може да бъде съпруг, член на домакинството, лице във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя.

  1. Сдружение на собствениците.

Сдружението е юридическо лице, което е създадено по реда на Закона за управление на етажната собственост. То извършва дейност по управление на общите части на етажната собственост, но и  за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел основен ремонт и/или основно обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредят сдружение.

Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, като се свиква учредително събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сградата.

Сдружението се вписва в регистър БУЛСТАТ. То се учредява единствено за целите на ЗУЕС.

 

Управление на етажната собственост
Управление на етажната собственост
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg