Управител и прокурист

 • English
 • Български
 • Русский

Управител и прокурист

Прилики и разлики

Вписване на управител и прокурист

За вписване на управител на ООД в Търговски регистър не е необходимо нотариално заверено пълномощно,  както е при прокуриста, а само вписване в дружествения договор или в друг акт с нотариална заверка.

Правомощия на управителя и на прокуриста

Прокуристът е като обикновен служител при търговеца, един  търговски пълномощник, който само изпълнява това, за което е упълномощен и винаги и само срещу възнаграждение. Прокуристът се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата.

Управителят е орган/законен представител на търговеца, който пряко участва в управлението/ общите събрания  и има право на съвещателен глас/ ако не е съдружник

Управителите на дружества, наети с договор за управление могат да имат идентични, по-малко или повече правомощия от тези на прокуриста, защото те биват вписани в договора. Съществуват, обаче ред законоустановени правомощия  на управителя, които му дават преднина:

Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник;

 • свиква общо събрание най-малко веднъж годишно;
 • организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание;
 • Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги;
 • Управителят и контрольорът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди;

Прокуристът:

 • не може да упълномощава другиго със своите права по закон;
 • няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца освен ако е специално упълномощен да извършва каквито и да било действия, чрез които да бъдат променяни индивидуалните белези на търговеца;
 • Не може да взима решение за заличаване от търговския регистър - едноличен търговец, тъй като това не е търговска дейност, а нейното унищожаване;
 • Не може да взима решение за започване на производство по обявяване в несъстоятелност. Трябва само да уведоми търговеца за неплатежоспособността му. Правомощията му се простират само до текущото осъществяване на търговската дейност.

Без съгласие на дружеството управителят няма право:

 • от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 • да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 • да заема длъжност в ръководни органи на други дружества

Прокуристът няма представителна власт за действия, които нямат връзка с упражняването на търговско занятие / сделките, извършвани системно, постоянно и основно с цел печалба, източник на постоянен доход./

 

Управител и прокурист
Управител и прокурист
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg