Трудов стаж и Професионален опит

Трудов стаж и Професионален опит

  • English
  • Български
  • Русский

Трудов стаж и Професионален опит

Всяка една работна заплата се състои от:

  1. основна месечна заплата по трудов договор;
  2. допълнително и друго трудово възнаграждение по Кодекса на труда и други нормативни актове
  3. друго допълнително възнаграждение, уговорено в трудов договор или в Правилата за работна заплата на съответния работодател.

За получаване допълнително трудово възнаграждение към основната заплата е нужно работникът/ служителят да има трудов стаж и професионален опит.

Кое се зачита за  придобит трудов стаж и професионален опит?

За придобит трудов стаж и  професионален опит се зачита този, през който работникът/ служителят е работил и продължава да работи при същия работодател на различни работни места и длъжности.

Определяне размер на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита:

  1.  трудовия стаж, придобит в друго предприятие на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия
  2.  времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство;
  3. трудовия стаж, придобит в друга държава членка, на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия от работници или служители, които са български граждани или граждани на някоя от държавите членки, както и членовете на техните семейства, и зачетен като такъв съгласно законодателството на съответните държави;
  4. времето, през което без трудово правоотношение българските граждани или гражданите на държава членка, както и членовете на техните семейства са упражнявали трудова дейност и/или професия на територията на държавите членки, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор в България, и са били осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство, съгласно законодателството на съответните държави.

Какво е сходен характер на работата, длъжността или професията?

В колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата на работодателя се определят условията, при които се зачита сходен характер на работата, длъжността или професията, а оттам и професионален опит.

Кога имаш право на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит?

Кодексът на труда казва, че правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година, като не дава горна граница.

В тази връзка Министерството на труда и социалната политика публикува УКАЗАНИЯ № ПК 25/1/ 23. 07. 2007 г. по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в което ясно указва, че „ С колективен трудов договор или по споразумение между страните по трудовия договор, както и с вътрешните правила за организация на работната заплата може да се договори, или да се определи правото на допълнително възнаграждение да възниква и на период повече от една година придобит трудов стаж и професионален опит.“

Размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит, като към ноември 2022г. той е 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит.

 

Трудов стаж и Професионален опит
Трудов стаж и Професионален опит
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg