Трудова книжка

Трудова книжка

 • English
 • Български
 • Русский

Трудова книжка

Какво е трудова книжка?

Трудовата книжка представлява официален документ, в който се вписва информация, свързана с трудовата дейност на работника или служителя.

Каква информация се вписва в трудовата книжка?

В трудовата книжка се вписват:

 •           име, дата и място на раждане на притежателя й;

          адрес;

 •           номер на личната карта или друг документ за самоличност и единен граждански номер;
 •           образование, професия, специалност към издаване на книжката;
 •           заемана длъжност и организационно звено, в което работи (отдел, цех, служба);
 •           уговореното трудово възнаграждение;
 •           дата на постъпване на работа;
 •           дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение (член, алинея, точка и буква от този кодекс);
 •           продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;
 •           изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;
 •           запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.

При промяна на обстоятелствата работодателят е длъжен да я въвежда в трудовата книжка!

Къде и как се съхранява трудовата книжка?

Всяко лице е длъжно да представи своята трудова книжка при постъпване на работа

при работодателя. При започване на работа за първи път работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка.

Трудовата книжка се съхранява от работника, който е длъжен винаги да я представя на работодателя при поискване.

Изгубена трудова книжка

 1.          Ако Вашата трудовата книжка е изгубена по вина на работодателя, то е нужно да сезирате Инспекция по труда, която да Ви издаде друга. Работодателят е длъжен да представи пред Инспекция по труда цялата налична информация, с която разполага, за да бъде възстановена и издадена нова трудова  книжка.
 2.          Ако трудовата книжка бъде изгубена от Вас работника трябва да се обърнете към инспекцията по труда, която е компетентна да Ви издаде нова трудова книжка въз основа на представени от Вас достоверни данни.

 

 

Трудова книжка
Трудова книжка
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg