С какво се занимава Сметната палата?

С какво се занимава Сметната палата?

 • English
 • Български
 • Русский

С какво се занимава Сметната палата?

С какво се занимава Сметната палата?

 
Чувал съм, че за осъществяването на контрол върху държавния бюджет в България има специализиран орган – така наречената Сметна палата. С какво всъщност се занимава Сметната палата и какви са нейните правомощия?
 
Сметна палата е независим държавен орган, който осъществява контрол върху публичния сектор в България, чрез одитна функция върху изпълнението на  държавния бюджет. Тоест, Сметната палата следи дали всички операции, свързани с разходването на държавни средства, са законосъобразни.
 
Какво точно проверява Сметната палата?
Сметната палата контролира:
 
 • държавния бюджет; 
 • бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО); Това са осигурителните вноски, които трябва да внасям, когато упражнявам трудова дейност, с които покривам определени социални рискове, като например: фонд “Общо заболяване и майчинство”, “Безработица”, “Пенсии” и други. 
 • бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
 • бюджетите на общините; 
 • други бюджети, приемани от Народното събрание. Това са например бюджетите на читалищата.
Интересно е да зная, че Сметната палата одитира и:
 
 • бюджетните разходи на Българската народна банка, и самостоятелните бюджети на БАН, държавните висши училища и др.;
 • бюджетните средства, предоставяни на лица, които извършват стопанска дейност;  
 • средствата от фондове и програми на Европейския съюз, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата. Тоест, ако имам фирма и получавам субсидии по Европейски програми, то компетентния орган, който трябва да ме провери е Сметната палата.
 
 • държавните предприятия; 
 • търговските дружества (фирми) с 50 и над 50 на сто държавно и или общинско участие в капитала. Тоест в една фирма, ако държавата е собственик на над 50 % от капитала, дружеството ще се одитира също от Сметната палата.
 • юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или задължения, гарантирани с държавно и или общинско имущество. 
Кои са основните задачи на Сметната палата?
Сметната палата упражнява контрол върху финансовите отчети на бюджетните организации и  управлението на публичните средства (държавните финансови средства). Финансовият отчет  съдържа информация за финансовото състояние и резултати на моята фирма за определен период време.
 
Важно! Сметната палата трябва да предоставя  информация за своята дейност и да се отчита пред Народното събрание.
 
Кои са принципите на Сметната палата?
Сметната палата осъществява своите функции въз основа на важни принципи, които са:
 
 • Независимост – Сметната палата е независима при осъщестяване на своята дейност и при изпълнението на своите контролни функции се подчинява само на закона.
 • Обективност  и  безпристрастност  в установяването на  фактите и обстоятелствата.
 • Професионализъм, почтеност и добросъвестност са принципите, коитоподкрепят идеите за надеждността и предсказуемостта на Сметната палата.
 • Публичност, прозрачност, последователност и предвидимост. Това означава  обществото да има  открит достъп до информация, касаеща  дейността на Сметната палата.
 • Доверие, сътрудничество и конструктивност гарантират, че Сметната палата успешно постига целите и упражнява своите функци.  
С какво се занимава Сметната палата?
С какво се занимава Сметната палата?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg