Спор между родители за пътуване на дете в чужбина

  • English
  • Български
  • Русский

Спор между родители за пътуване на дете в чужбина

За да пътува едно непълнолетно дете в чужбина без родител и да му се издадат необходимите документи винаги е нужно да бъде представено разрешение за това от този родител. Тоест необходимо е представяне на Декларация- съгласие и/или  Пълномощно, че същият дава своето съгласие детето му да пътува с друго, изрично посочено лице. В Декларацията се определя кръгът от държави, през които ще се мине и в които ще се стигне, определя се и срок за който ще важи тази Декларация.

Често пъти, обаче сме свидетели на ситуации, в които съществува спор между родителите и в това число и за пътуване на дете в чужбина.

Какво е нужно да направя при спор между родители за пътуване на дете в чужбина?

Когато единият от родителите не дава своето разрешение за пътуване на детето си в чужбина, то законът дава правна възможност такова заместващо съгласие да бъде дадено от Съда.

Съдът с оглед най-добрият интерес на детето разглежда всеки случай отделно, така че да не постави детето в опасност, да не го застраши по някакъв начин. Той съобразява предимствата и недостатъците от такова разрешение с оглед еинствено и само интереса на детето.

Кой съд е компетентен при спор между родители за пътуване на дете в чужбина?

Компетентният орган, към който трябва да се обърнете при нужда от разрешение за пътуване на дете в чужбина е Районен съд по настоящ адрес на детето.

Какви документи е нужно да приложите?

За да сезирате съда да Ви издаде Разрешение, заместващо съгласието на родителя е нужно да подадете Искова молба, в която да опишете подробно от какво точно разрешение имате нужда, поради каква причина се налага детето да пътува, за колко време, докъде, с кого и т.н. Към молбата се прилагат и доказателства в тази насока:

  • Удостоверение за раждане на детето;
  • доказателство за платена държавна такса към съда;
  • може оферта за екскурзия;
  •  или доказателство за местожителство, месторабота в чужбина на роднина/ баба, дядо и т.н/, които ще бъдат посещавани и др.

Копие от Исковата молба и приложените доказателства се подготвят и за Агенция „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ за становище, както и за другия родител.

Заплаща се Държавна такса за образуване на делото в размер на 25.00лв.

Ако при спор между родители за пътуване на дете в чужбина съдът разреши такова, то след като решението влезе в законна сила е нужно да се снабдите със заверен препис от него, да го преведете на нужния език / или на английски/ и можете да пътувате.

Ако съдът откаже да разреши пътуване на дете в чужбина при спор между родители, то решението може да се обжалва пред Окръжен съд.

 

 

 

Спор между родители за пътуване на дете в чужбина
Спор между родители за пътуване на дете в чужбина
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg