СПОНСОРСТВО

  • English
  • Български
  • Русский

СПОНСОРСТВО

Какво е договор за спонсорство?

Същността на спонсорството е подобна на дарението, но притежава отличителни белези.

Спонсорството е двустранен договор, при който едната страна Спонсор предоставя имуществена подкрепа на организации или физически лица,  които се занимават с културна, образователна, научноизследователска, спортна, благотворителна или друга дейност, а спонсорираната страна се задължава да популяризира и рекламира спонсора и неговата дейност по предвидения в договора начин. Чрез спонсорство може да бъде подпомогнато и конкретно мероприятие.

Форма на договора

Изисква се специална форма за действителност на договора за спонсорство, като с оглед установяване на правата и задълженията на страните е препоръчително той да бъде в писмена форма.

Тъй като не съществува специална правна уредба за Договора за спонсорство, същият минава под обхвата на така наречените ненаименувани договори. При него страните могат свободно да определят съдържанието на договора за спонсорство. Единственото условие е да не противоречат на повелителните норми на закона и на добрите нрави.

Страни по договора за спонсорство

Страна по договор за спонсорство може да бъде всяко физическо или юридическо лице.

Непълнолетни и лица, които не могат сами да управляват своите действия не могат да бъдат спонсори, но могат да бъдат спонсорирани.

Данъчно третиране на спонсорството

При спонсорството лицето, което е спонсорирано предоставя вид рекламна услуга, под една или друга форма, която можем да отнесем, като разход за рекламна услуга.  Когато обаче разходите, които са начислени не са еквивалентни, а превишават стойността на предоставената рекламна услуга, то размерът на това превишение се третира като разход за дарение и тук вече следва да спазваме условия на чл. 31 от ЗКПО, за да бъде признат този разход за данъчни цели.

 

СПОНСОРСТВО
СПОНСОРСТВО
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg