СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 • English
 • Български
 • Русский

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

    Службата по трудова медицина е създадено звено, което има предимно превантивна функция върху живота и здравето на всеки един работник/ служител.

    Дейността на Службата по трудова медицина е консултиране и подпомагане на работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите, като:

 • осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
 • укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
 • приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

Видове Служби по трудова медицина:

 • Служби по трудова медицина, създадени от работодатели самостоятелно или съвместно с други работодатели;
 • Служби по трудова медицина, представляващи юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за обслужване на работещи.
 • Служби по трудова медицина, създадени от лечебни заведения, учредени като самостоятелни юридически лица, които да обслужват работещите.

    Всеки работодател, който не може сам или в сдружение да създаде  Служба по трудова медицина сключва договор с регистрирана такава, която да обслужва работниците.

Дейности на службите по трудова медицина:

Основните дейности, който извършва една служба по трудова медицина са:

 • Подпомагане на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа;
 • Извършване на оценка на професионалните рискове;
 • Извършване на регулярен анализ на здравното състояние на работещите;
 • Предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск;
 • Обучение на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа, както и обучение по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;
 • Предоставяне информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
 • Подпомагане работодателите при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд, както и при разработването на правила, норми и инструкции.

 СЪСТАВ НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

 • поне един "магистър" по медицина с придобита специалност "трудова медицина";
 • поне едно лице с висше образование по специалности от професионалните направления в областта на техническите науки съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с най- малко три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа;
 • един технически изпълнител с образование не по-ниско от средно.

    Всяка Служба по трудова медицина се регистрира в Министерството на здравеопазването от министъра на здравеопазването по предложение на Комисията за регистриране на службите по трудова медицина чрез подаване на заявление.

    Задължително е всеки работодател да осигури обслужване на своите работници и служители от Служба по трудова медицина, като няма изискване за минимален брой заети работни места.

Основният нормативен акт, който регулира дейността на Службата по трудова медицина е  Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

 

 

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg