Синдикална организация

Синдикална организация

  • English
  • Български
  • Русский

Синдикална организация

Какво е синдикална организация?

Синдикалната организация представлява сдружение на работници и служители от дадено предприятие.

За какво служи синдикалната организация?

Синдикалната организация се учредява с цел защита и гарантиране трудовите и осигурителни права и интереси на всички работници и служители в предприятието.

Какви права имат синдикалните организации?

  • Всяка синдикална организация сама изработва и приема свои устави и правила за работа, избира своите органи и представители, сама определя и своите функции.
  • Органите на синдикалната организация имат право да участват в подготовката на всички вътрешни правилници и наредби в предприятието, отнасящи се до трудовите права, като работодателят има задължение да ги покани.
  • Синдикалната организация има право да представлява работници и служители  по тяхно искане и пред Съда. Тя не може, обаче да  сключва спогодби, да признава искове, да се отказва, да оттегля или намалява исканията на работниците и служителите и да получават суми за сметка на представляваните лица, освен ако бъде изрично упълномощена за това.
  • Всяка синдикална организация има право на съдействие за осъществяване дейността си. Работодателят спомага и осигурява възможност за осъществяване на дейността на синдиката. Всички държавни органи и институции също създават условия на синдикалната организация, като могат безвъзмездно да осигурят за ползване движими и недвижими имоти и т.н.

Как се признава една синдикална организация?

Синдикалната организация се признава след провеждане на процедура, чието начало се обявява в „Държавен вестник“. Ако отговаря на определени изисквания Министерски съвет се произнася с решение в двумесечен срок от постъпването на съответното искане от синдиката, с което я признава на национално равнище за срок от 4 години.

При отказ на Министерския съвет да признае организация на работниците и служителите той трябва да съобщи на синдиката с мотивирано решение в 7-дневен срок от приемането му.

Този отказ се обжалва пред Върховен касационен съд.

Качество на синдикалната организация

След вписване на синдикалната организация в регистъра към съответния окръжен съд по седалище, тя придобива качество на Юридическо лице.

 

Синдикална организация
Синдикална организация
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg