Сдружение на собствениците от Етажната собственост

Сдружение на собствениците от Етажната собственост

  • English
  • Български
  • Русский

Сдружение на собствениците от Етажната собственост

Сдружение на собствениците от Етажната собственост

Другата възможност, която ни  предоставя закона за форма на управление на етажната собственост е Сдружение на собствениците. То е ЮЛ. За създаването му се свиква учредително събрание на всички собственици в етажната собственост. Най-голямото преимущество на тази форма на управление е, че чрез нея може да се кандидатства за различни проекти.
 

Какъв е редът за свикване на учредително събрание и провеждането му?

Всеки собственик може да поиска свикване на учредително събрание и да предложи проект на споразумение за създаване на сдружението. Учредителното събрание се свиква чрез покана, която се обявява най-малко 7 дни преди датата на събранието. Поканата съдържа дневния ред, мястото, датата и часа на провеждането му. Към поканата се прилага и проектът на споразумение за създаване на сдружението. Учредителното събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представител, собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Учредителното събрание приема решение за учредяване на сдружението; определя наименованието му; приема споразумение за създаването му; избира органи на управление : управителен съвет (управител) и контролен съвет (контрольор); може да определи срок за съществуване на сдружението. Протоколът от учредителното събрание и приетото споразумение за създаване на сдружението се съставя в един екземпляр и се подписва от всички собственици или от техните представители.
 
Регистрация на сдружението
Председателят на управителния съвет (управителя) в 14-дневен срок от провеждането на УС внася в съответната общинска или районна администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър, придружено със списък на собствениците, участващи в сдружението; копие от протокола на учредителното събрание и от приетото споразумение, заверени с надпис “Вярно с оригинала” от председателя на управителния съвет (управителя), както и нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението. За регистрацията и достъпа до данните в регистъра не се събират такси. В случаите на вписване на данни, кметът на общината или  района или оправомощено от него лице проверява дали данните подлежат на вписване. Когато органът установи, че предоставените данни не отговарят на изискванията на закона, указва на управителния съвет (управителя) да отстрани в 7-дневен срок непълнотите или неточностите. Когато те не бъдат отстранени в срок, кметът на общината или района постановява мотивиран отказ за вписване.
Сдружение на собствениците от Етажната собственост
Сдружение на собствениците от Етажната собственост
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg