Свидетелство за съдимост

 • English
 • Български
 • Русский

Свидетелство за съдимост

Какво е свидетелство за съдимост?

Свидетелството за съдимост е документ,  който съдържа информация за съдебното минало на всеки един български гражданин.

Как да се снабдя със свидетелство за съдимост?

Необходимо е да се подаде заявление:

 • в бюрото за съдимост при районния съд;
 • в българско задгранично представителство, когато пребивавам на територията на друга държава;
 • в българско задгранично представителство или чрез чуждестранно дипломатическо или консулско представителство в Република България, ако съм чужд гражданин.

Срок на издаване на свидетелство за съдимост

Изготвена е готова бланка, която може да се ползва на място. Ако лицето е родено в същото населено място, то свидетелство за съдимост се изважда веднага, но ако е от населеното място на друг районен съд е нужно да се изчака един ден, за получаване на информация и изготвяне.

Кой може да подаде заявление за свидетелство за съдимост?

Заявлението може да бъде подадено лично, чрез нотариално заверено пълномощно/ когато е за друго живо лице/ или чрез удостоверение за наследници / за починало лице/

За къде е нужно свидетелство за съдимост?

 • за получаване на разрешително (например за оръжие)
 • за заемане на определена длъжност (съдия, прокурор, следовател и др.);
 • за регистрация за упражняване на определена свободна професия и в други случаи.

Заявлението е по образец и попълвам следната информация за себе си:

 • собственото, бащиното, фамилното име и адрес
 • ЕГН, или ЛНЧ (личен номер на чужденец), за чужденец;
 • деня, месеца и годината на раждането ми;
 • месторождението ми;
 • гражданството ми;
 • собственото, бащиното и фамилното име на баща и майка ;
 • целта, за която се иска свидетелството за съдимост, а когато е за постъпване на работа – точната длъжност'

Съдържание на свидетелството за съдимост

В свидетелството за съдимост се вписват:

 • данните, посочени по-горе като задължително съдържание на заявлението;
 • всичките осъждания, ако има такива, включително случаите, в които вместо наказателна отговорност е налично административно наказание (осъжданията се вписват по реда на влизане в сила на съдебните актове);

Важно! Свидетелството за съдимост, в което има вписани осъждания, се подписва от председателя на районния съд/определен от него заместник, а тези, издавани от Централното бюро за съдимост – от неговия ръководител/определен служител юрист.

 • В случай, че няма постановени осъдителни присъди – пише неосъждан.
 • В случай, че лицето е осъждано, но не е реабилитирано, пише осъждан.
 • конкретната цел, за която се издава свидетелството, когато е за постъпване на работа – отбелязва се и длъжността, за която кандидатства лицето.

Валидност на свидетелството за съдимост

Свидетелството за съдимост е валидно за срок от 6-месеца от датата на издаването му.

 

Свидетелство за съдимост
Свидетелство за съдимост
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg