Саморъчно завещание

  • English
  • Български
  • Русский

Саморъчно завещание

Какво представлява саморъчното завещание?

Саморъчното завещанието е акт по прехвърляне на собствено имущество, което поражда действие след смъртта на лицето. За да има право да завещае завещателят трябва да е навършил пълнолетие и да не страда от психически заболявания, които му пречат да взема такива решения.

Форма на саморъчното завещание

Саморъчното завещание трябва да бъде изцяло написано ръкописно от самия завещател.

Трябва да съдържа:

  • означение на датата, когато е съставено;
  • имена и лични данни на завещателя;
  • имена и лични данни на лицето, на което се завещава;
  • подробно описание какво се завещава
  • подпис, който трябва да бъде поставен най- накрая.

Процедура, извършвана от завещателя при саморъчно завещание

Едната възможност е саморъчното завещание да бъде съхранявано от някого и след смъртта да бъде представено пред нотариус, който да го обяви.

Другата по- сигурна  възможност е саморъчното завещание  да бъде предадено за пазене на нотариуса в затворен плик. Нотариусът съставя протокол върху самия плик на саморъчното завещание, който се подписва от лицето, което е представило завещанието, и от нотариуса и се завежда в специален регистър.

Възможно ли е завещателят да си вземе обратно саморъчното завещание от нотариуса?

Саморъчното завещание, предадено за пазене на нотариуса, може да бъде взето обратно само е единствено лично от завещателя. В този случай нотариусът прави бележка в специалния регистър, която се подписва от завещателя, двама свидетели и нотариуса.

Процедура извършвана от лицето на което са завещали със саморъчно завещания

Лицето, в което се намира едно саморъчно завещание, трябва веднага след като узнае за смъртта на завещателя, да иска обявяването му от нотариуса. Законът не е определил конкретен срок.

Всяко лице, което има интерес от завещаното наследство или вещ може да поиска от районния съдия по мястото, където е починал завещателят да определи срок за представяне на саморъчно завещание, за да бъде то обявено от нотариуса.

Нотариусът обявява завещанието, като съставя протокол, в който описва състоянието на завещанието и отбелязва за неговото разпечатване. Протоколът се подписва от лицето, което е представило завещанието, и от нотариуса. Към протокола се прилага книгата, на която е написано завещанието, приподписана на всяка страница от същите лица.

Ако саморъчното завещание е било предадено за пазене при нотариус, то всички действия по обявяване на това саморъчно завещание се изпълняват от него.

Важно е да се знае, че независимо дали завещанието е саморъчно или нотариално, то чрез него не може да накърнява запазената част на наследник по закон!

 

Саморъчно завещание
Саморъчно завещание
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg