РЕМОНТ НА ОБЩ ПОКРИВ

РЕМОНТ НА ОБЩ ПОКРИВ

 • English
 • Български
 • Русский

РЕМОНТ НА ОБЩ ПОКРИВ

РЕМОНТ НА ПОКРИВ

    Съгласно Закона за управление на етажната собственост управлението обхваща реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сграда в режим на етажна собственост, както и контрола върху изпълнението на задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите и се осъществява чрез следните органи:

 • общо събрание;
 • и/или сдружение на собствениците.

Органи на управление на Общото събрание са:

 • общо събрание;
 • управителен съвет (управител).

    В закона ясно са изредени правомощията на органите за управление, като едно от най-важните е приемане на решение за извършване „… на разходи, които са необходими или неотложни за поддържането или за възстановяването на общите части, за извършване на полезни разходи, както и за определяне на размера на разходите за изпълнението на указанията в техническия паспорт.“

    Ремонтът на покрива по своята същност попада в обхвата на необходимите или неотложни разходи, а законодателят изрично е предвидил следната разпоредба: „Общото събрание не може да откаже приемане на решение за извършване на разходи, които са необходими за поддържането или за възстановяването на общите части на сградата".

    За да се вземе решение за извършване на ремонт на покрив е необходимо да бъде спазена определена процедура:

 1. свикване на Общо събрание на собствениците;
 2. с кворум за свикване на Общото събрание;
 3. спазване на реда за провеждане на Общото събрание;
 4. приемане на решение.

    В зависимост от решението, което трябва да бъде взето е необходим различен кворум, като за приемането на решение за ремонт на покрив той е с мнозинство, повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.

    За да бъде прието решението за ремонта на покрива не се изисква наличието на повече от една оферта, достатъчно е само да бъдат спазени законовите изисквания за реда на провеждане и вземане на решение от Общото събрание.

    При несъгласие с приетото от Общо събрание решение всеки собственик има възможност да поиска отмяната му в 30- дневен срок  от получаване на решението пред Районен съд по местонахождение на етажната собственост.

 

 

 

РЕМОНТ НА ОБЩ ПОКРИВ
РЕМОНТ НА ОБЩ ПОКРИВ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg