Ред за обявяване на недействителността на търговските дружества

  • English
  • Български
  • Русский

Ред за обявяване на недействителността на търговските дружества

 Търговското дружество е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства.
 Може да се учреди дружество и от едно лице.Търговските дружества са юридически лица.
   Видовете търговски дружества са:
     1. събирателното дружество;
     2. командитното дружество;
     3. дружеството с ограничена отговорност;
     4. акционерното дружество;
     5. командитното дружество с акции.
  Недействителността на търговските дружества не настъпва по право необходимо е да бъде прогласена по реда на съдебно исково производство. Всеки заинтересуван, както и прокурорът, може да поиска от окръжния съд по седалището на дружеството да обяви дружеството за недействително в едногодишен срок след възникване на дружеството.Едногодишният срок е преклузивен и предявеният след изтичането му иск е недопустим.Пропускането на срока води до валидно учредено  дружество независимо, че има порок.
  Учредяването на дружеството е недействително само когато е допуснато някое от следните нарушения:
    - липсва учредителен договор или той не е съставен в предписаната от закона форма;
    - предметът на дейност на дружеството противоречи на закона или на добрите нрави;
    - учредителният договор или уставът не съдържа фирмата, предмета на дейност на дружеството или размера на вноските, както и капитала, когато законът го изисква;
    - не е внесена предписаната от закона част от капитала;
    - в учредяването на дружеството са участвали по-малко от предвидения в закона брой дееспособни лица.
   В случаите когато  предметът на дейност на дружеството противоречи на закона или на добрите нрави, учредителният договор или уставът не съдържа фирмата, предмета на дейност на дружеството или размера на вноските, както и капитала, когато законът го изисква или не е внесена предписаната от закона част от капитала, съдът обявява дружеството за недействително само ако нарушението не е вече отстранено или не бъде отстранено в подходящ срок, който съдът дава с определение.
   Решението на съда за обявяване на дружеството за недействително произвежда действие от влизането му в сила. От този момент дружеството се смята прекратено и съдът изпраща решението за вписване в търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията ликвидатор.
   Когато са извършени действия от името на обявеното за недействително дружество, за поетите задължения учредителите отговарят солидарно и неограничено. 

 

 

 
Ред за обявяване на недействителността на търговските дружества
Ред за обявяване на недействителността на търговските дружества
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg