Регистриране на етажна собственост

Регистриране на етажна собственост

  • English
  • Български
  • Русский

Регистриране на етажна собственост

Регистриране на етажна собственост

Ситуацията:
 
Това си е чиста лотария – с кого ще живееш в България! С кого ще делите етажите, “Наздраве” с кого ще си кажете!” Ех, как обичам да си тананикам тази популярна песничка! Значението й обаче започна да придобива смисъл едва когато си купих апартамент в чисто нова жилищна сграда. Ако трябва да съм честна, досега съм живяла в къща и моментът с устройването  на етажната собственост не ми е никак ясен,  нито как да реагирам ако съседите ми имат теч и повреждат моето имущество или  кога имам право да не заплащам общи разходи на етажната собственост  и още куп въпроси…. Скоро предстои събрание на собствениците, на което ще присъствам и аз. Ето какво е хубаво да знам по темата преди да отида:
 
Какво точно представлява Етажната собственост?
Етажната собственост възниква, когато етажи или части от етажи, заедно с придадените към тях помещения в тавана или мазето, принадлежат на отделни собственици – държавата, общините или други физически или юридически лица. За да има етажна собственост, самостоятелните обекти (апартаменти, офиси, студия) трябва да са повече от три. Освен самостоятелните обекти съществуват и такива части, които са са общи на всички собственици. Повече информация кои са общите части в сграда- режим на етажна собственост мога да намеря тук.
 
Какви  форми на управление на етажната собственост можем да изберем?
 
Това са Общо събрание на собствениците и Сдружение на собствениците.
 
Общо събрание на собствениците
Органи на управление на Общото събрание на собствениците са Общо събрание и управителен съвет (управител). Контролният съвет/контрольорът (Това е незадължителен орган и се избира по решение на Общото събрание) контролира дейността на управителния съвет (управителя). Общото събрание се свиква най – малко един път годишно от управителя, контрольора или по писмено искане на собственици, които имат най – малко 20 на 100 идеални части от общите части на сградата. Искането се отправя до управителя, който свиква Общо събрание в 10 – дневен срок от получаването му. Когато управителят не е свикал Общо събрание в 10 – дневния срок, искането се отправя до кмета на общината или района. При нововъзникнала етажна собственост  първото Общо събрание се свиква в 6 – месечен срок от възникването й от собствениците на самостоятелни обекти, които имат най – малко 20 на 100 идеални части от общите части. Тази форма на управление е по – често срещана и по – опростена.
 
Какъв е редът за свикване на Общото събрание на собствениците?
Общото събрание се свиква чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата най-малко 7 дни преди датата на събранието, а в неотложни случаи, (като например покривът на сградата тече, поради проливните дъждове или асансьорът е в неизправно състояние и се налага да бъде спрян с оглед безопасността на живущите ) най-малко 24 часа преди това. Датата и часът на поставяне задължително се отбелязват върху поканата от свикващия общото събрание, за което се съставя и протокол. В поканата се посочват дневния ред на Общото събрание, датата, часът и мястото на провеждането му.
 
Важно! Ако съм собственик или ползвател в кооперацията и ще отсъствам за повече от месец от вкъщи (или пък не живея в сградата), е добре да предоставя писмено на управителя електронна поща, телефонен номер и адрес в страната, за да получавам съобщенията за свикване на общо събрание.
 
Общото събрание се провежда на подходящо място в етажната собственост, прилежащата й площ или на друго място в близост до нея. За провеждането му се води протокол , в който се попълват датата и мястото на провеждането; дневният ред; явилите се лица, съответните им идеални части от етажната собственост и номера на самостоятелния им обект; начина, по който са гласували присъстващите; направените изявления, предложения и приетите решения. В Общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
Регистриране на етажна собственост
Регистриране на етажна собственост
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg