Разсиновяване

 • English
 • Български
 • Русский

Разсиновяване

Какво представлява разсиновяването на дете?

Разсиновява се лице, което е било осиновено преди това, но има основателни причини за прекратяване на тази връзка. При разсиновяването се прекратяват правните отношения между осиновения и неговите низходящи / деца и внуци/ и осиновяващия и неговите роднини.

Причини за разсиновяване

Разсиновяване може да се иска, когато не са спазени законовите изисквания някои, от които са следните:

 • осиновеният е навършил пълнолетие преди подаване на молбата за осиновяване;
 • осиновяващият е лишен от родителски права или е поставен под запрещение;
 • разликата във възрастта между осиновения и осиновяващия е по-малко от 15 години;
 • осиновеният и осиновяващия са биологични роднини- родител и дете или брат и сестра;
 • детето е осиновено от повече от две лица, които не са съпрузи и т.н;
 • при не вписани осиновен или осиновител в регистрите при пълно осиновяване;

ИЛИ

 • при извършено тежко провинение от едната страна или при наличие на други обстоятелства, които дълбоко разстройват отношенията между осиновителя и осиновения;
 • при наличие на други предпоставки;

Компетентен орган за разсиновяване

Компетентен орган, който трябва да сезирате при разсиновяване, когато е наличен спор между разсиновяващия и лицето, чието разсиновяване се иска това е Окръжен съд. В този процес участва и прокурор.

Когато, обаче и двете лица искат разсиновяване, то осиновяването може да бъде прекратено от Районен съд.

Срок

Срокът за подаване на иск е предимно едногодишен от допускане на осиновяването или в някои случаи до навършване на пълнолетие на детето.

Прекратяване на осиновяването при смърт

 • При пълно осиновяване съдът може да прекрати осиновяването по искане на осиновения, на неговите родители, на настойника, на попечителя или на дирекция "Социално подпомагане", когато единственият или и двамата осиновители са починали, осиновеният не е навършил пълнолетие и това се налага от неговите интереси.
 • При непълно осиновяване, ако осиновителят почине, както и ако осиновеният почине, без да остави низходящи, осиновяването се прекратява, но преживелият наследява починалия.

Продължаване на делото за прекратяване на осиновяването

Когато при започнал процес за разсиновяване осиновителят или осиновеният почине, то делото може да бъде продължено от наследниците на ищеца. В случай че съдът уважи иска, виновният преживял осиновител или осиновен не наследява починалия

 

Разсиновяване
Разсиновяване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg