Разрешение от съда за теглене на суми на дете

Разрешение от съда за теглене на суми на дете

  • English
  • Български
  • Русский

Разрешение от съда за теглене на суми на дете

Пример : По молба до съда  от  М.Д.Д. и П.В.Р. , в качеството им на родители и законни представители на малолетно дете С.Р.Р. , с която молят да даде разрешение да изтеглят детски влог по банкова сметка  при „Юробанк България „АД клон сумата от 2 730,00 лв., както и цялата сума и начислените лихви на детски влог по банкова сметка № ***** при „Банка ДСК" ЕАД. Те твърдят, че сумите им са необходими за закупуване на жилище за детето. Представят доказателства. 
Според съда е допустимо  да се разреши теглене на детски влогове, ако това в интерес на детето, ако изтеглените от влоговете на детето пари ще бъдат вложени в придобиване на имот за него, което е в очевидна полза за малолетната Р.Р.Р.След назначеният от съда социален доклад е ясно ,че жилищната нужда е доказаната и   разрешил на родителите да изтеглят исканата сума. 
 
Съгласно разпоредбата на чл. 130, ал.3 от СК разпореждане с движими вещи, /вкл. и детски влог/ чрез формална сделка, които принадлежат на дете се допуска с разрешение на Районния съд по настоящия му адрес, ако разпореждането не противоречи на интересите на детето.
Дарение, отказ от права, даване на заем и обезпечаване на чужди задължения от ненавършило пълнолетие дете са нищожни. По изключение обезпечаване на чужди задължения чрез залог или ипотека може да се извърши  при нужда или очевидна полза за детето или при извънредни нужди на семейството.
С встъпването в брак непълнолетният става дееспособен, но може да се разпорежда с недвижим имот само с разрешение на районния съдия по постоянния адрес на непълнолетния.
 
Процедурата започва с  подаване на молба в съда, с приложени доказателства.В образуваното частно гражданско дело при нужда  се дават указания от разпределения дежурен съдия за представяне на допълнителни указания. При отхвърляне на молбата се дава възможност на молителя да обжалва пред по-горна инстанция/ Окръжен съд/. 
 
Необходими документи
 
Ако детето е малолетно, молбата се подписва от родителите, респ. от родителя, упражняващ родителските права.
 
Ако детето е непълнолетно, молбата се подписва лично от него. Родителите, респ. родителят, упражняващ родителските права, трябва да дадат своето съгласие.
 
В молбата трябва да се посочи:
размерът на сумата, за която се иска разрешение;
банката и IBAN на сметката, от която ще бъдат изтеглени средствата. Ако се иска изтегляне на цялата наличност по банковата сметка и закриването й, това трябва да се поиска изрично;
за какви цели ще се използват парите от сметката на детето.
От съществено значение е правилно да се обосноват нуждата и очевидната полза за детето.Именно тук най-често се допускат грешки от молителите и това води до отхвърляне на молбата им от съда.
 
Към молбата  задължително се прилагат:
доказателство за настоящия адрес на детето (напр. адресна карта от общината);
удостоверение за раждане на детето;
съдебно решение, с което на родителя се предоставя упражняването на родителските права – в случай, че родителите са разведени;
препис от акт за смърт и удостоверение за наследници – в случай, че се иска разпореждане с пари по банкова сметка, които детето е получило по наследство;
влогова книжка, респ. договор за влог или удостоверение от банката за номера на банкова сметка и наличността по нея;
извлечение от банковата сметка, удостоверяващо извършените транзакции по нея;
декларация по образец за имуществото, притежавано от детето;
платежно нареждане за внесена държавна такса;
пълномощно.
В зависимост от конкретния случай се прилагат и допълнителни документи. 
 
В случай, че се нуждаете от правна консултация или съдействие във връзка с получаване на разрешение от районния съд, свържете се с нас на тел.: 0895645940  или по e-mail: iulia.danova@abv.bg 

 
Разрешение от съда за теглене на суми  на дете
Разрешение от съда за теглене на суми  на дете
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg