Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти

  • English
  • Български
  • Русский

Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти

Разпоредителни сделки.

Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет. Общината се разпорежда с имоти и вещи - частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества или по друг начин, определен в закон. Учредяването на ограничени вещни права върху обекти - публична общинска собственост, се извършва при условия и по ред, определени в закон. Разпоредителните действия се извършват само с имоти, актовете за които са вписани по съответния ред в службата по вписванията. Редът за провеждането на търговете и конкурсите за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС.Не се допуска заплащане на цената изцяло или частично с компенсаторни инструменти
 
Договорите за придобиване на собственост и ограничени вещни права върху имоти, както и за разпореждане с имоти - общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота. Договорите за замени на имоти - общинска собственост, с имоти - собственост на физически или юридически лица, се вписват по местонахождението на общинския имот, а при замени с имоти - държавна собственост - по местонахождението на държавния имот. В общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост. В регистъра се вписват данни за имотите според акта за собственост, по видове разпоредителни сделки, както и: пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет и крайната цена на сделката; начинът на разпореждане – чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет; насрещната страна по сделката; други данни, определени от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 ЗОЗ – редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне на управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на Общински съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област, освен когат е приложим Законът за публично-частното партньорство. 
Продажба и дарение.
Продажбата и дарението на имоти частна общинска собственост са в компетенциите на ОС. Продажба на имоти и вещи - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс. Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. Когато лицата, на които може да се извърши продажба, са определени в закон, продажбата се извършва без търг или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. Закон за устройство на територията, Закон за насърчаване на инвестициите, Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, Закон за пощенските услуги, Закон за енергетиката. Дарение на имот - частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор. 
Прекратяване на съсобственост.
Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след решение на общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал. 2 , чрез: делба, продажба на частта на общината, откупуване частта на физическите лица или на юридическите лица или замяна.
Право на строеж. Право на строеж върху имот - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план. Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект. Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, на. То може да се предостави на: юридически лица на бюджетна издръжка, религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири, други лица, когато това е предвидено в закон – ЗНИ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕС, ЗГ. Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. То може да се учредява след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, на: юридически лица на бюджетна издръжка, религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири, други лица, когато това е предвидено в закон. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.
Право на строеж срещу обезщетение.
Общинския съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него. Право на надстрояване или на пристрояване на сграда - частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява при условията и по реда на чл. 37, ал. 1 и 2.
Право на строеж на жилищна сграда. Право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, може да се учредява без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 45а, ал.1. Цената на правото на строеж се определя от общинския съвет. Жилищата, придобити по този ред не могат да се отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за срок 15 години. Нарушаването на забраните е основание за разваляне на договора за правото на строеж. При разваляне на договора лицата, нарушили забраните, нямат правата по чл. 72 - 74 от Закона за собствеността
Надстрояване и пристрояване.
Право на надстрояване или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс по ред, определен от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2. То може да бъде учредено на: на собственика на сградата, на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения. То е безвъзмездно - при условията на чл. 37, ал. 5 и 6 от ЗОС.
Право на ползване и сервитути.
Учредяването им върху публична и частна общинска собственост е в компетенциите на Общински съвет. Когато е безвъзмездно – мнозинствата са различни, в зависимост от това, дали лицата, на които може да се предоставя, са определени в закон или не. Правото на ползване и сервитути се учредюват в случаите определени със закон.
Право на ползване. Право на ползване върху имоти и вещи - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс. Срокът на правото на ползване се определя от общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго.ЗНЧ, ЗГ, ЗВСН, ЗАЗ. В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС. ЗПУ, ЗЕС, ЗФВС, ЗГ, ЗПБ. Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС . ЗЕ, ЗЗ, ЗПУ, ЗФВС. Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.
Сервитути. Когато за извършването на работи в един недвижим имот е необходимо да се влезе в друг имот, собственикът на този имот е длъжен да даде достъп за това. Поземленият сервитут е тежестта, наложена върху един недвижим имот, наречен служещ имот, в полза на друг недвижим имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик. Поземленият сервитут произтича от закона или от правна сделка, той може да се придобива по давност чрез 10-годишно упражняване. Сервитутите имат за предмет обществена или частна полза. При упражняване на сервитутите се спазват следните правила: промяната на собствеността на имота не прекратява действието на сервитутите нито по отношение на господстващия, нито по отношение на служещия имот; ко собаственици на служещия имот са няколко лица, сервитут чрез правна сделка може да се учредява само със съгласието на всички собственици; сервитутът може да се използва само за нуждите на господстващия имот; собственикът на служещия имот няма право да премества сервитута; Сервитутите, учредени чрез правна сделка, се погасяват: при обективна невъзможност за упражняването им,при обединяване на двата имота в резултат на правна сделка, след изтичане на срока на договора, след неупражняване в срок 10 години.
Замяна- процедури.
Замяната може да се осъществи чрез предложение от кмета до заинтересованите лица, предложение от заинтересованите собственици до кмета, публично обявяване на предложенията. Следва внасяне за обсъждане в ОС, след което ОС допуска или отхвърля замяната. Решението за замяна се взема с квалифицирано мнозинство 2-3 от всички съветници. Замяна- случаи по ЗОЗ: при предвидено отчуждаване, при ликвидиране на съсобственост, както и при замяна на общински жилище.
Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти
Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg