Работа от разстояние

 • English
 • Български
 • Русский

Работа от разстояние

Какво представлява работата от разстояние?

Работата от разстояние е такава форма на работа, при която трудовата дейност се изпълнява извън помещенията на работодателя, извършвана по трудово правоотношение.

Специфично е, че тази работа от разстояние не може да бъде извършвана по задължение, а само доброволно.

Как се започва работа от разстояние?

При работата от разстояние всички условия и ред се уговарят в колективен или в индивидуален трудов договор между работника и работодателя. Възможно е да бъде сключен  направо трудов договор за работа от разстояние или да бъде подписано  допълнително споразумение към трудовия договор, с което да се премине към работа от разстояние.

Кой може да иска въвеждането на работа от разстояние?

Всеки работодател може да предложи на работника с допълнително споразумение към трудовия договор да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние. Причина за това могат да бъдат:

 • предприемане на част от мерки срещу разпространение на Корона вирус Ковид 19 или друга болест;
 • специфични условия на труд;
 • възможност на работника да работи от разстояние /поради инвалидност; грижи за болен човек и тн./

Работникът  също може да предложи на работодателя да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние.

При отказ на работника да премине в работа от разстояние, то той не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.

Задължения и права на работника при работа от разстояние

Работникът при работа от разстояние е длъжен:

 • да осигури пространство в избраното от него помещение;
 • да опазва предоставеното му оборудване;
 • при предварителна уговорка да предостави собствено оборудване;
 • да носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа

Работникът има право:

 • да има равни трудови и синдикални права с работниците и служителите, които работят в помещения на работодателя;
 • да има същия достъп до обучение и възможности за развитие на кариерата, каквито имат работниците, които работят в помещенията на работодателя;
 • има право на подходящо обучение, съобразено с предоставенотому техническо оборудване и с характеристиките на тази форма на организация на работа.

Задължения на работодателя при работа от разстояние

 1. Да осигурява за своя сметка:
 • необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;
 • програмно (софтуер) осигуряване;
 • техническа профилактика и поддържане;
 • устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;
 • защита на данните;
 • информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;
 • система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;
 • други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

        2. да осигурява предварително писмена информация на работника или служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от индивидуалния му трудов договор.

        3. носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците, които извършват работа от разстояние, като той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на

Работно време при работа от разстояние

Работното време на работника при работа от разстояние се определя в трудовия договор /индивидуален или колективен/, като се съобразява със закона, със спецификата на трудовата дейност и работното време, което е установено за работниците в помещенията на работодателя

Отработеното време се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя.

Почивки и отпуски при работа от разстояние

Работниците, които извършват работа от разстояние:

 • сами определят почивките в работното си време в съответствие със закона и трудовия договор;
 • ползват отпуските си съгласно закона и трудовия си договор.

Трудовото възнаграждение се определя при сключване на трудовия договор, като работникът има право и на всички допълнителни трудови възнаграждения.

 

 

Работа от разстояние
Работа от разстояние
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg