Пълно осиновяване

 • English
 • Български
 • Русский

Пълно осиновяване

Какво е пълно осиновяване?

Осиновяването е пълно, когато между осиновяваното лице и неговите низходящи /деца и внуци/ и осиновяващия и неговите роднини се създават отношения, като между истински роднини.

Кой може да бъде осиновен при пълно осиновяване?

 • за да бъде осиновено едно лице то трябва да не е навършило 18 години при подаване на молбата за осиновяване;
 • осиновяваното лице трябва да бъде с поне 15 години по-млад от осиновяващия;
 • осиновяваният трябва да бъде вписан в регистъра на деца за пълно осиновяване;
 • осиновяващият трябва да бъде вписан в национален регистър на осиновяващи за пълно осиновяване.

Какво е нужно да направи осиновяващият?

Този, който желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, трябва да подаде заявление до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния си адрес за разрешение за вписване в регистъра на лица за пълно осиновяване. От своя страна дирекция "Социално подпомагане" извършва социално проучване за годността на лицето да осинови дете. Ако лицето, което желае да осинови дете е получило разрешение от дирекция "Социално подпомагане" то се вписва в регистъра служебно.

За колко време важи разрешението за вписване на осиновяващ в регистъра за пълно осиновяване?

Разрешението се издава за срок две години, след което е нужно отново да се кандидатства чрез подаване на заявление до дирекция "Социално подпомагане".

Как се допуска осиновяване?

 1. За да се допусне осиновяване на дете е нужно съгласие на :

 • осиновяващия;
 • родителите на осиновявания;
 • съпрузите на осиновяващия и на осиновявания;
 • осиновявания, ако е навършил четиринадесет години.

или

        2. За да се допусне осиновяване на дете може да бъде дадено и само мнение, когато:

 • има настойник или попечител;
 • родителите са малолетни, поставени под ограничено запрещение или лишени от родителски права;
 • съпрузите на осиновяващия и на осиновявания са поставени под ограничено запрещение.

Съгласието или мнението могат да бъдат дадени директно пред съда или чрез писмена декларация, която е нотариално заверена.

Може ли съгласието за осиновяване да бъде оттеглено?

Биологичният родител може да оттегли предварително даденото си съгласие за пълно осиновяване със заявление с нотариална заверка на подписа до подаване на молба за осиновяване, съответно до даване на съгласие за осиновяване от определения от Съвета по международно осиновяване. Това Заявление се подава до дирекция "Социално подпомагане" с копие до регионалната дирекция за социално подпомагане.

Възможно е и дете да бъде осиновено без изричното съгласие на родителя, когато същият трайно не полага грижи за него и не дава издръжка или го възпитава по вреден начин.

Как се определя осиновяващ при пълно осиновяване?

Към регионалната дирекция за социално подпомагане се създава Съвет по осиновяване, който в едномесечен срок от вписването на детето в регистъра определя за него подходящи осиновяващи съобразно поредността на вписване на осиновяващите в регистъра, изразените от тях предпочитания, както и обстоятелствата от значение за интереса на детето.

Регионалната дирекция за социално подпомагане уведомява писмено първия подходящ осиновяващ и му предоставя данните за детето, след което Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето оказва съдействие за осъществяване на личен контакт.

Осиновяващият има срок един месец от получаването на уведомлението, в който може да подаде молба за осиновяване до Окръжен съд по местонахождението на регионалната дирекция, чрез регионалната дирекция.

Дирекцията от своя страна изпраща молбата за осиновяване заедно с преписката в тридневен срок от получаването.

Какво става при Отказ на предложението?

В случай че уведоменият осиновяващ писмено откаже предложението или не подаде молба за осиновяване до съда, регионалната дирекция за социално подпомагане в 14-дневен срок уведомява следващия подходящ осиновяващ. Действието на отказа или не подаване на молба до съда се отбелязва в Националния регистър на осиновяващи за пълно осиновяване.

Осиновяването на детето се допуска от съда ако е в негов интерес.

Решението се обявява в съдебното заседание и след влизането му в сила се изпраща служебно на общината по постоянния адрес на осиновителя, както и на съответната регионална дирекция за социално подпомагане, а когато осиновителят е чужденец-на Столичната община и на Министерството на правосъдието.

 

Пълно осиновяване
Пълно осиновяване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg