Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството

Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството

  • English
  • Български
  • Русский

Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството

Посследната редакция на закона изиксва всички документи- графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект да се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и да се съгласуват с подпис от възложителя и от водещия пректант. Не се съгласуват с подпис изчисленията извършени от проектанта по съответната част. Новото е появата на фигурата на водещия проектант, както и отпадане на изискването за съгласуване на проектните книжа с подпис от проектантите на останалите части.

Следващите промени обхващат материята, регламентираща визата за проектиране. Например визата по чл.140, ал.3 от ЗУТ замества изменение на ПУП, с който се променя начинът на застрояване само между два урегилирани поземлени имота за ниско застрояване. С предходната промяна е свързана и промяната, която изисква визата за проектиране да се съобщава на заинтересуваните лица, но вече с изключение на случите, когато са представени декларации за съгласието им с нотариална заверка на подписите или заинтересувани лица са само лицата, по чиято инициатива се издава визата. 

Изменението също така съдържа изискването инвестиционните проекти, които се предоставят на компетентния орган за одобряване, да се съгласуват с Министерството на културата при наличие на недвижими културни ценности, за строежи в техните граници и охранителните им зони.

Според промените не се изисква разрешение за строеж за :

1. текущ ремонт на сгради, постройки, съоръжения и инсталации; 

2. текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура , с който не се променят трасето и техническите характеристики''

Тук е моментът да припомним каква е разликата между двата вида ремонт по ЗУТ. '' Основен ремонт'' на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително- монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени материали, конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи , с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация. 

''Текущ ремонт'' на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията  и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се: 

а/ засяга конструкцията на сградата; 

б/ извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат инструкцията на сградата; 

в/ променя предназначението  на помещенията и натоварванията в тях. 

Основната разлика между двата вида ремонт е в промяната на конструкцията на ремонтирания обект, характерна за основния ремонт. За да се реши проблемът с промяната на предназначението на жилище в офис без извърршване на строителство / за което се изисква разрешение за строеж/, е необходимо да има промени в закона. 

 

3. оранжерии с площ до 200 кв.м.

4. подпорни стени с висо1ина до 1,2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти

5. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м. 

6. остъкляване на балкон и лоджии

7. надгробни паметници. надгробни плочи и кръстове с височина до 3 м. 

8. теренна консервация на недвижими културни ценности ; 

9. консервация и реставрация на фасади

10. монтаж на сградни газови инсталации в жилищни и вилни сгради;

11. леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот

12. градински и паркови елементи с височина до 2,5 м над прилежащия терен 

 

В ЗУТ се  урежда хипотезата на т. нар. ''презаверка'' на разрешението за строеж. Разрешението за строеж за даден обект може да е загубило действието си / но самото то продължава да съществува в правния мир/ при наличие на някоя от хипотезите на ал.2 на чл.153. Строителството на тези обекти може да продължи след презаверяване на разрешението за строеж. Отказът за презаверка на разрешението за строеж се съобщава по реда на АПК на заинтерсуваните лица и подлежи на обжалване в 14-дневен срок. 

Новост в закона е и по отношение на промяната на инвестиционните намеренияслед издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен прокет, но вече и след съгласуване с водещия проектант на обекта. 

 
Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството
Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg