Продажба на имот на дете

  • English
  • Български
  • Русский

Продажба на имот на дете

В случай, че сте родител на непълнолетно дете, което разполага със собствено имущество или пари в банка и е необходимо да се извърши разпореждане[P1]  с някои от тях законът изисква от Вас извършване на определени действия за получаване на такова разрешение, тъй като държавата цели да защити изцяло интереса на децата.

Управление на имот на дете

Всеки един родител е длъжен да управлява имуществото на детето си с грижата на добър стопанин и изцяло в негов интерес.

Как се извършва продажба на имот на дете?

Както продажба на имот, така и ипотекиране, замяна и др. разпоредителни действия с имот или теглене на суми пари от влогове, залог в собственост на дете се осъществяват единствено с разрешение на Районен съд по настоящ адрес на детето.

Какво е нужно да направите?

За да осъществите продажба на имот на дете или някакво друго действие с негова собственост е нужно да получите Разрешение от съда. За тази цел трябва първо да  се обърнете към основния орган, който закриля правата на децата отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, като депозирате Молба за тяхно становище. В молбата е нужно да обясните причината за исканото действие и да докажете, че извършването му е в интерес на детето. Към тази молба се прилагат всички доказателства, касаещи казуса / акт за собственост, акт за раждане на детето, лична карта при навършени 14 години,  удостоверение за наследници и т.н/

След снабдяване със становище от отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, ако същото е удовлетворяващо и във Ваша полза, следва да го приложите към основната молба до Районен съд, заедно с доказателствата.

Това производство е от така наречените Бързи производства и веднага след депозиране от Ваша страна се разпределя на дежурен съдия, който предприема нужните действия, като отказва или разрешава продажба на имот на дете или друго искано действие.

Отказ от разрешение за продажба на имот на дете

В случаите, когато съдът не разреши продажба на имот на дете или някакво друго действие с негова собственост и издаде Отказ, то този акт може да бъде обжалван.

Компетентен съд за обжалване на Отказа е Окръжен съд по настоящ адрес на детето, чието решение е окончателно.

 

 

 


 [P1]продажба, замяна, ипотекиране, залог и др.

 

Продажба на имот на дете
Продажба на имот на дете
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg