Продавач по предварителен договор не се освобождава от задължение при встъпване в дълг на трето лице

  • English
  • Български
  • Русский

Продавач по предварителен договор не се освобождава от задължение при встъпване в дълг на трето лице

Когато длъжникът – продавач се е разпоредил с правото на собственост в полза на трето лице, с което последният е сключил договор за встъпването му в дълг, не е налице невъзможност за изпълнение на задължението на продавача по предварителния договор да прехвърли правото на собственост върху имотите, поради което липсва основание за разваляне на същия по реда на чл. 87, ал. 2 ЗЗД.

 
Ответникът, в качеството си на продавач по предварителния договор за покупко – продажба, не се освобождава от задължението си към ищеца – купувач за прехвърляне на правото на собственост върху недвижимите имоти и на основание сключения договор за встъпване в дълг задължението може да се изпълни и от встъпилия в дълга, тъй като при встъпване в дълг длъжникът и приобретателят отговарят солидарно спрямо кредитора. Ако вземането е парично, кредиторът не може да не приеме встъпването, тъй като за него е без значение от кого ще получи паричната престация. Ако вземането е за вещ, кредиторът може да насочи претенцията си за обявяване на предварителния договор за окончателен срещу приобретателя, който отговаря спрямо него за последиците от неизпълнение на задълженията, поети от прехвърлителя с предварителния договор. Ищецът, в качеството си на кредитор – купувач може да предяви срещу приобретателя иск за обявяване предварителния договор за окончателен, тъй като последният е придобил собствеността върху имота и е встъпил в дълга на прехвърлителя – продавач. Иск на кредитора срещу длъжника – продавач би бил неоснователен, поради факта, че нему не принадлежи собствеността на имота, поради извършената прехвърлителна сделка. Според Решение № 52 от 01.09.2015 г. по т. д. № 538 / 2014 г. длъжникът – прехвърлител, който отговаря пред кредитора за неизпълнение на задълженията, поети с предварителния договор, може да предложи на кредитора реално изпълнение от третото лице – встъпилият в дълг приобретател. Кредиторът може да иска изпълнение на предварителния договор от приобретателя и той отговаря към него като купувач за задълженията, за които е отговарял и длъжникът по иска, основан на сключен предварителен договор.
 
 
Продавач по предварителен договор не се освобождава от задължение при встъпване в дълг на трето лице
Продавач по предварителен договор не се освобождава от задължение при встъпване в дълг на трето лице
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg