Продаване на идеална част от съсобствен имот

Продаване на идеална част от съсобствен имот

  • English
  • Български
  • Русский

Продаване на идеална част от съсобствен имот

Продаване на идеална част от съсобствен имот

 

    Съсобствеността е право, принадлежащо на две или повече лица. На първо място, за да продадете вашата идеална част от имота трябва да я предложите на другите ви съсобственици и ако някоя от тях приеме, ще стане купувач. При положение, че никой не приеме вашето предложение може да я продадете на трето лице. Така след това ще трябва писмено да декларирате пред нотариус, че другите съсобственици са отхвърлили офертата ви.

    За да възникне право на изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот, трябва съсобствеността да е дялова. При съпружеска имуществена общност съсобствеността е бездялова и затова тази процедура не е приложима към нея (СИО).

    Право да се изкупи възниква, когато: не сте направили предложение на съсобствениците или сте направили такова само на някои от тях и сте продал идеалната си част на трето лице. С нотариална покана или писмена декларация се предлага изкупуване на дял; сте направили предложение на всички съсобственици, но при различни условия от тези на третото лице; декларацията, представена пред нотариус е с информация, неотговаряща на действителността.

    Съдебният ред е единственият начин да упражните правото на изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот. Срокът за подаване на иск е двумесечен от деня на продажбата. Ако пропуснете този срок, губите правото си на иск.

    Страните по делото са съсобственикът, който иска да изкупи идеалната част –ищец и този, който не е спазил правилата за продажба на дял от съсобствен недвижим имот, както и третото лице, което е станало купувач. Последните двама са ответници.

     Когато съдът ви уважи иска, решението му ви прави собственик на идеалната част. Сумата за изкупената идеална част трябва да заплатите на третото лице, ако то е платило предварително. В противен случай, след като вие платите ще е необходимо да представите доказателство в съда. Издава ви се препис от решението и на база него то ще ви се впише в имотния регистър. Съдебното решение ще се обезсили, когато не  сте платили сумата в едномесечен срок и няма да бъдете собственик на дела от недвижимия имот.

 

Продаване на идеална част от съсобствен имот
Продаване на идеална част от съсобствен имот
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg