Принудително отчуждаване на имот и обезщетяване

Принудително отчуждаване на имот и обезщетяване

  • English
  • Български
  • Русский

Принудително отчуждаване на имот и обезщетяване

                                                                          Същност на процедурата

 
Тази процедура има за цел да представи отчуждителните основания, въз основа на които са издадени подробни устройствени планове за определените в ЗУТ недвижими имоти или части от тях, както и срокът, в който могат да се осъществяват отчуждителните мероприятия.
 
 Отчуждителни основания
 
Въз основа на влезли в сила подробни устройствени планове,   недвижими имоти - собственост на юридически и физически лица, могат да бъдат отчуждавани по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост за обекти - публична собственост на държавата и общините, както следва:
1. за изграждане и реконструкция на транспортната техническа инфраструктура, преустройство на транспортно- комуникационни мрежи и съоръжения - пътища, улици, алеи, площади, надземни и подземни трасета на железопътни и трамвайни линии и съоръжения към тях, обществени паркинги;
2. за изграждане и реконструкция на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, електрификация, топлофикация, газификация, физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и други;
3. за осъществяване на дейности по опазване на околната среда и природните ресурси, геозащитна дейност, укрепване на бреговете, както и за благоустройствени дейности - озеленени площи за широко обществено ползване, водни площи и течения, гробищни паркове и третиране на битови отпадъци;
4. за изграждане на обекти на социалната инфраструктура;
5. за изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и за прилежащите им забранени зони по чл. 112, ал. 3, т. 1 ЗУТ;
6. за изграждане на индустриални паркове по Закона за индустриалните паркове, индустриални зони или технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции, определени за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост с решение на Министерския съвет.
 
Недвижими имоти, подлежащи на отчуждаване
 
За изграждане на обектите по чл. 205 ЗУТ се отчуждават недвижими имоти или части от тях, които се засягат непосредствено от предвиденото строителство или стават негодни за застрояване или ползване съобразно устройствените, санитарно-хигиенните и противопожарните правила и нормативи, както и съобразно изискванията за сигурност и безопасност.
Части от поземлени имоти се отчуждават само когато от остатъка от имота може да се образува урегулиран поземлен имот в съответствие с изискванията на чл. 19 ЗУТ.
Допуска се части от поземлени имоти, от които не могат да се образуват урегулирани поземлени имоти, да бъдат обединявани в съсобствени урегулирани поземлени имоти при условията на чл. 17 и 19 ЗУТ, без да бъдат отчуждавани.
В случаите, когато основното застрояване се запазва и остатъкът от поземления имот може да се ползва по предназначение, което имотът е имал преди отчуждаването, със съгласието на собственика може да бъде образуван маломерен урегулиран поземлен имот.
Когато няма съгласие на собствениците в случаите по чл. 206, ал. 3 и 4 ЗУТ, се отчуждава целият поземлен имот.
Не се отчуждава поземленият имот при изграждане на обекти и съоръжения по чл. 205 ЗУТ, ако собственикът му учреди право на строеж, с изключение на елементите на транспортната техническа инфраструктура - публична собственост на държавата и общините .
 
 Срок за отчуждаване
 
 
 Срокът за започване на отчуждителните процедури по Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, определени по подробните устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна или публична общинска собственост e:
- пет години от влизане в сила на плановете и
- десет години от влизането в сила на подробните устройствени планове за изграждане на елементи на техническата инфраструктура  - публична собственост на държавата и общините,
След изтичане на този срок собствениците на недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Отчуждително производство по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост, започнало след изтичане на тези срокове, при подаване на заявление за изменение на подробния устройствен план  се спира до влизане в сила на акта по искането за изменение на плана за съответния имот. Производството за изменение на подробния устройствен план се прекратява, ако между страните се сключи споразумение за продължаване на отчуждителното производство.
 
Неприложимост на условията и реда по ЗДС
 
Условията и редът за принудително отчуждаване по Закона за държавната собственост не се прилагат , когато се отчуждават части от поземлени имоти за разширяване елементите на транспортната инфраструктура:
- автомагистрали
- пътища от републиканската пътна мрежа
- железопътни линии и гари
- летища
- пристанища,
при което имотите могат да се ползват по предназначението си, което са имали преди отчуждаването.
За отчуждаването областният управител, издава заповед, с която въз основа на оценка, изготвена от лицензирани специалисти, определя:
1. размера на паричното обезщетение по пазарни цени;
2. датата, на която отчуждената част ще бъде завзета.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 ЗУТ.
Частта от поземления имот се счита за отчуждена от деня на изплащане на паричното обезщетение.

Принудително отчуждаване на имот  и обезщетяване
Принудително отчуждаване на имот  и обезщетяване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg