Приемните семейства

Приемните семейства

 • English
 • Български
 • Русский

Приемните семейства

Приемните семейства

 

Какво е приемно семейство?

 

    Приемното семейство представлява двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане в семейна среда. С договор се определят правата и задълженията на приемните родители. Приемното семейство се разделя на доброволно и професионално. Професионалното семейство притежава квалификация за отглеждане на деца и сключвa договор с доставчик на социална услуга “приемна грижа”. Професионалните приемни семейства предлагат специални услуги, в резултат на придобитата квалификация и получават заплата за грижата, която предоставят. Доброволните приемни родители получават издръжка всеки месец и еднократни помощи, които могат да бъдат и в натура.

    Като приемен родител човек не става истински родител на детето. Тези, които са посочени в акта му за раждане се считат за негови родители.

 

Как човек може да стана приемен родител/семейство?

 

    Преди да предприеме човек някакви стъпки е важно първо да се консултира със специалист в семейно право. Така ще може да добие представа за цялостната тема – всички възможности.

    Човек трябва да се обърне към доставчик на социалната услуга „приемна грижа”. Това могат да бъдат:

 • дирекция “Социално подпомагане”;
 • общината;
 • лицензиран доставчик на социална услуга за деца.

 

Какви документи трябва да се подадат?

 

    Трябва да се подаде заявление до посочените по-горе институции по настоящия им адрес. Към него се прилагат:

 • документ за самоличност- копие (например лична карта);
 • документ от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН), за да се види, че даденото лице не е поставено под запрещение и че не е с отнети или ограничени родителски права;
 • декларация, че не са налице пречки да бъде приемен родител, описани по-долу;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от определени болести като СПИН, холера и т.н.;
 • свидетелство за съдимост;
 • документ, удостоверяващ, че срещу лицето, което иска да бъде приемен родител не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер – документът се издава от Прокуратурата.

    В заявлението трябва да се посочат двама поръчители, които да дадат индивидуални препоръки лицето, като приемен родител. Впоследствие, при оценяване на годността му да бъде приемен родител, те трябва да дадат писмени препоръки и да бъдат интервюирани.

   Ако е необходимо, доставчикът на социална услуга “приемна грижа” има право да изисква и други документи, както и информация от съответните държавни органи във връзка с документите за кандидатстване.

 

Приемните семейства
Приемните семейства
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg