Придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение. Оригинерно основание.

  • English
  • Български
  • Русский

Придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение. Оригинерно основание.

  Правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закон.
   Който придобие по възмезден начин владението на движима вещ или на ценна книга на приносител на правно основание, макар и от несобственик, но без да знае това, придобива собствеността,        освен когато за прехвърлянето на собствеността върху движимата вещ се изисква нотариален акт или нотариална заверка на подписите.
  Kогато владението е добросъвестно, правото на собственост може да се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години.    Но ако е придобито владението на движима вещ чрез престъпление,  не може да придобие собствеността й по давност.
  Придобивната давност е оригинерно основание за придобиване право на собственост. Тя е способ за придобиване на право на собственост или ограничено вещно право, чрез фактическото упражняване съдържанието на това право след изтичане на определен в закона период от време. Тоест, фактическият състав на придобивната давност включва два елемента:
    -владение и
    -изтичане на определен срок.
  Владението само по себе си е фактическо състояние, което като част от фактическия състав на придобивната давност трябва да отговаря на определени условия, а именно:
    -упражняване на фактическа власт върху веща и
    -намерение за своене.

 

 

Придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение.  Оригинерно основание.
Придобиване на движима вещ чрез добросъвестно владение.  Оригинерно основание.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg