Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба.

Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба.

  • English
  • Български
  • Русский

Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба.

Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба. Кога съм “граждански ищец”?

 
Видях кой ми спука гумите на колата и го познавам. Съседът ми нарочно отрови кучето ми! Престъпленията от частен характер са тези, за които по моя инициатива, чрез подаването на молба – частна тъжба, започва наказателното преследване на дееца (този, когото обвинявам в извършването на престъпление), като имам правото по всяко време да определям хода на производството, а в някои случаи дори мога да искам осъденият да не бъде наказан. Така аз осъществявам функцията на „частен тъжител” в наказателното производство.
 
 
 
Престъпленията от частен характер не са толкова сериозно наказуеми (лека телесна повреда, повредена лична вещ), често засягат само и единствено мои лични интереси (обида, клевета) или са свързани с мои близки (пострадал съм от мой роднина). Особеното е, че при този вид престъпления аз зная кой го е извършил и го посочвам в “тъжбата” си до съда, т.е.  аз го обвинявам.
 
Частен тъжител
За да мога да образувам наказателно дело, аз трябва да съм пряко и непосредствено пострадал, като съм претърпял физически/неимуществени (болки и страдания) или материални/имуществени вреди (повредена вещ)
 
 
 
Също така следва да съм пълнолетен и да не съм поставен под запрещение. Ако ако не отговарям на някое от тези две условия, тъжбата се подава от законния ми представител.
 
Мога да бъда частен тъжител по наследство, когато пострадалият от престъпление е:
 
  • починал след като е подал частна тъжба, то аз като негов наследник мога да продължа делото;
  • починал преди да подаде тъжба – тогава като негов наследник имам правото на тъжба като спазя срока от 6 месеца.
Важно е да зная, че тежестта на доказването за престъпленията от частен характер лежи върху мен – частният тъжител, т.е. аз като тъжител имам задължението да докажа, че е извършено престъпление и че съм пострадал от него, както и размера на претърпените от мен вреди.
 
Като частен тъжител не мога да бъда свидетел по делото.
 
Ако подсъдимият бъде признат за невинен или наказателното производство бъде прекратено, разноските по делата, образувани по моя тъжба, се плащат от мен
 
Подаването на частна тъжба трябва да е задължително в срок от 6 месеца от:
 
извършването на престъплението, когато съм бил свидетел на същото – напр. виждам как някой ми пука гумите на колата.
момента, в който узная за престъплението – напр. прибирам се на вилата, за да установя, че някой е откраднал дървата ми за огрев.
момента, в който ми е отказано да бъде започнато или е прекратено досъдебното производство – напр. подал съм сигнал до прокуратурата за извършено престъпление, което престъплението се е оказало, че не е от общ характер.
Това не трябва да се случи по-късно от един месец от получаване на съобщението за прекратяване на досъдебното произвоство.
 
Самата „тъжба“ следва е да е в писмена и да съдържа мои данни (имена, ЕГН, адрес); данни за лицето, срещу което я подавам (т.е. лицето, което обвинявам в извършване на престъплението); обстоятелствата на престъплението (да опиша в нея много подробно какво се е случило) и да се подпиша. Също така трябва да приложа към тъжбата документ за платена държавна такса. Всичко това подавам в деловодството на съда.
 
Случаи, в които тъжбата не се подава до съда, а до прокурора:
Ако някой съзнателно ми попречи да постъпя на работа или ме принуди да напусна работа поради моята народност, раса, религия, социален произход, членуване или нечленуване в синдикална или друга организация, политическа партия, организация, движение или коалиция с политическа цел или поради моите или на ближните ми политически или други убеждения. Това престъпление е от общ характер, но за да започне наказателното производство, следва да подам тъжба до прокурора.
 
В тези случаи тъжбата трябва да съдържа данни за мен и да съм я подписал, а при нейното подаване не дължа държавна такса.
 
Случаи, в които прокурорът се намесва в дела, които принципно се образуват по моя тъжба:
Прокурорът може също да образува досъдебно производство или да встъпи в дело от частен характер независимо от волята ми, в изключителни случаи, ако се намирам в безпомощно състояние или състояние на зависимост от извършителя на престъплението (напр. получавам издръжка от същия). В тези случаи след встъпването, продължаването или образуването от страна на прокурора, делото продължава като дело от общ характер – т.е. вече доказването на престъплението се води и осъществява от прокурора.
 
До момента на произнасяне на присъдата от съдията по делото аз мога да оттегля тъжбата си по всяко време и така да прекратя делото. По същия начин делото се прекратява ако не се явя на делото без уважителни причини.
 
Но дори когато извършителят на престъплението вече е обявен от съда за виновен, то аз като частен тъжител и основен фактор в цялото дело мога да поискам наложеното наказание на осъдения да не се изтърпява от него (достатъчно ми е, че съдът го е признал за виновен).
 
Имам право да искам съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за събиране на сведения, които сам не мога да събера.
 
ВАЖНО: Ако набедя някого в престъпление, като зная, че е невинен, или представя неистински доказателства срещу него, мога да бъда наказан за набедяване с лишаване от свобода от една до шест години и с обществено порицание, а ако набеденият (невинен) от мен бъде осъден, наказанието ми е лишаване от свобода от една до десет години.
 
Граждански ищец
Важно – за да искам поправка на щетите, нанесени ми от осъдения извършител на престъплението, то аз трябва да се включа и участвам в производството в качеството на граждански ищец в делото, защото само така мога да искам реално обезщетение на нанесените ми щети.
 
Ако вече търся обезщетение за нанесените ми вреди пред граждански, а не наказателен съд, то не мога да бъда граждански ищец.
 
За да искам гореописаното, трябва да съм подал/а молба най-късно до започването на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, който води наказателното дело. В молбата се посочват трите ми имена, имената на лицето, срещу което се предявява искът; номерът на наказателното дело, по което се подава; престъплението, от което са причинени вредите, и характерът и размерът на вредите, за които се иска обезщетение.
 
Молбата може да бъде също така устна – отправена до съда в рамките действията по даване ход на делото в съдебното заседание, водещ наказателното дело. Гражданският иск се предявява до започване на разпоредителното заседание, на което аз мога да присъствам, тъй като е открито.
 
Ако по някаква причина съдебното производство се прекрати, то аз вече няма да съм частен тъжител, но мога да заведа гражданския си иск (исканията ми като граждански ищец) отделно и наново пред граждански съд.
Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба.
Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg