Премахване на сграда

Премахване на сграда

  • English
  • Български
  • Русский

Премахване на сграда

Премахване на сграда

 
За всеки законен строеж настъпва момент, когато поради една или друга причина се налага да бъде премахнат – принудително или доброволно. Премахването може да е по инициатива на общината, когато във връзка с лошото състоянието на имота се налага да се предпазят гражданите от рискове. Но разрушването може да е и по инициатива на собствениците (физически и/или юридически лица), които премахвайки стара постройка освобождават място за изграждане на нова сграда или за ползване на земята по друг начин. Фактическото разрушаване на недвижим имот крие редица рискове, при това не само за собствениците на сградата, поради което може да се осъществи само при стриктно спазване на законово регламентирани процедури.
 
Премахване на сграда по инициатива на общината
 
Съгласно чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) кметът на общината може да разпореди дадена постройка да бъде съборена ако поради естествено износване или други обстоятелства е станала:
  • опасна за здравето и живота на гражданите, негодна за използване,
  • застрашена от самосрутване,
  • с повишен риск от възникване на пожар или е вредна в санитарно-хигиенно отношение.
 
Премахването се разпорежда ако сградата не може да се поправя или заздравява.Това става със заповед, която кметът може да издаде след служебна проверка на обекта или след проверка по сигнал на заинтересовани лица. При издаване на заповедта кметът действа в условията на оперативна самостоятелност – т.е. дори да е подаден сигнал от заинтересовано лице не е длъжен, а само оправомощен (ако прецени) да издаде заповед за събаряне на сградата.
 
Решението на кмета се взима въз основа на освидетелстване на сградата от специална комисия, назначена от него. За Столична община комисията е постоянно действаща. Тази комисия извършва оглед на сградата и прилежащата териория, като има задължение да изслуша собствениците и заинтересованите лица. Комисията съставя протокол, в който освен резултатите от огледа се вписват и резултатите от изслушването на заинтересованите лица. Комисията предлага на кмета какви действия да се предприемат: поправяне, заздравяване или премахване – ако е неизбежно. Въз основа на заключенията на комисията, отразени в протокола, кметът издава заповед за премахване. В заповедта на кмета се определя и срок, в който собствениците трябва да премахнат сградата за тяхна сметка. Именно заповедта на кмета (а не протокола на Комисията) подлежи на обжалване. 
 
Процедурата продължава с покана до собствениците за доброволно премахване на сградата. В нетърпящи отлагане случаи, при констатирана непосредствена опасност за здравето и живота на гражданите, кметът може да разпореди предварително изпълнение на заповедта. При неизпълнение на заповедта от задължените лица или при допуснато предварително изпълнение, строежът се премахва от общината чрез фирма, избрана след обществена поръчка. Преди събаряне на сградата в присъствието на представител на експлоатационните дружества се съставя протокол за състоянието й.  Полицията се уведомява предварително за датата и часа на започване на премахването и е длъжна да окаже съдействие при отказ на собственика да допусне доброволно работниците до обекта.
 
Ако сградата е с РЗП над 100 м2 за премахването е нужно да се изготви План за управление на строителни отпадъци по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците. Ако имотът е обект на културно-историческо наследство е необходимо и разрешение от Министерството на културата. Главният архитект на общината издава задължителни технически предписания по премахването.
За направените разходи по премахването се съставя протокол, въз основа на който съдът издава Заповед за изпълнение по реда на чл. 418 от ГПК и Изпълнителен лист, въз основа на който се събират парите от собственика, заедно със законната лихва. За неизпълнение на влязлата в сила заповед на виновното лице се налагат глоби, предвидени в ЗУТ.
 
Подробните условия за прилагане на процедурата се определят с наредба на съответния Общински съвет. Следва да се отбележи, че по реда на тази процедура НЕ СЕ премахва незаконна сграда, а законна сграда, чието състояние е опасно за обитетелите и околните. Премахването на незаконни строежи се осъществява принудително от органите на ДНСК по различен ред. 
 
Премахване на сграда по инициатива на собственика
 
За премахване на сграда от собствениците й е нужно да се уведоми общинската администрация. Това става чрез уведомление до кмета на общината, в което се посочват и причините за събарянето на постройката и срок за премахването. Ако собствениците са повече от един се прилагат нотариално заверени съгласия от всеки съсобственик (или всички заедно подават уведомлението). Прилагат се документи за собственост и удостоверение за наследници (ако има нужда), конструктивно становище за премахване на сградата (ако е масивна) и План за безопасност и здраве (включително съгласуван с Пътна полиция, ако се налага). След образуване на преписката Главният архитект на общината може да даде допълнителни предписания относно премахването – например монтаж на преградни съоръжения, използване на определени пътища, осигуряване на становище от РДНСК, становище от Националния институт за недвижимо културно наследство, разрешение за депониране на земни маси и др. Трябва да се сключи и договор с лицензирана фирма за извозване на строителни отпадъци на сметище. След събарянето на сградата собственикът уведомява техническия отдел на общината, от където се изпраща комисия, която да състави протокол. Въз основа на протокола на собстеника се издава удостоверение, че сградата е премахната. С негова помощ имотът се отписва в отдел „Местни данъци и такси“ и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). АГКК също издава удоствоерение, че сградата е премахната от кадастралната карта.
 
В случай, че в определения срок сградата не е премахната, но продължава да е опасна за живота и здравето на гражданите, кметът активира процедурата по премахването й  съгласно чл. 195, ал. 6 от ЗУТ.
 
Процедурата в този вид е приложима за събаряне на сгради извън случаите, когато това се налага във връзка с осъществяване на нов строеж. При  премахване с цел изграждане на нов строеж, събарянето на сградата се предвижда и разрешава заедно с издаването на разрешението за строеж на новата сграда. 
 
Премахване на сгради, съдържащи азбест
 
Разрушаване на сграда, чиито елементи включват азбестосъдържащи продукти, може да се извърши само от физически или юридически лица, които имат издадено разрешение по закона за здравето от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия се извършва дейността. За получаване на такова разрешение се подава заявление, към което се прилагат: план за работа, списък на работниците и служителите, които извършват дейността и удоствоерение за преминато обучение от тях съгласно специална наредба. РЗИ служебно съгласува подаденото заявление с РИОСВ, на чиято територия се намира обекта.   Издаденото от РЗИ разрешение важи само за вида и очакваната продължителност на дейностите, заявени в придружаващите документи към заявлението. Задължително се уведомява и Инспекцията по труда.
 
 
 
Премахване на сграда
Премахване на сграда
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg