Премахване или поправяне, заздравяване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи

Премахване или поправяне, заздравяване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи

  • English
  • Български
  • Русский

Премахване или поправяне, заздравяване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи

                                                                              Същност на процедурата

 
Собствениците на строежи са длъжни да ги поддържат в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания на закона. Да не извършват и да не допускат извършването на промени в тях, които водят или могат да доведат до влошаване на проектните нива на съответствие с изискванията за целия строеж или за отделни негови характеристики.
Процедурата се състои в установяване състоянието на даден строеж  от комисия от специалисти, назначена от кмета на общината, която взема решение същият да бъде премахнат, или да се поправи, заздрави и хигиенизира в определен срок. Решението се одобрява от кмета на общината и на негова база се издава заповед за премахване, или за поправяне, заздравяване и хигиенизиране.
Процедурата се отнася до строежи, или части от тях, които по различни причини са станали опасни за здравето и живота на обитателите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване или са вредни в санитарно - хигиенно отношение.
Причините от своя страна могат да бъдат: естествено износване, човешка намеса (небрежност), форсмажорни обстоятелства (например - земетресение, пожар, наводнение) и други външни фактори.
"Строеж" означава надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението. Прилагането на процедурата не държи сметка за законността на съответния строеж.
 
 Участници
 
- Собственикът на строежа - адресат на заповедта.
- Кметът на общината - органът, компетентен да издаде заповедта.
- Назначена от кмета комисия от специалисти за установяване състоянието на строежа. Същата взема решение за премахване или за поправяне, заздравяване и хигиенизиране на строежа
 
 Ход
 
 Предпоставки
Установяване от комисията от специалисти, че строежът е опасен за здравето и живота на обитателите, негоден е за използване, застрашен е от самосрутване или е вреден в санитарно - хигиенно отношение и не може да се поправи или заздрави.
Също така кметът на общината издава заповед за премахване на елементи и оборудване на приемно-предавателни станции, които са монтирани в нарушение на  ЗУТ.
 
 Действия
При аварии или други обстоятелства, застрашаващи даден строеж с увреждане или разрушаване, собственикът на обекта е длъжен да предприеме незабавни действия за тяхното предотвратяване или за отстраняване на причинените увреждания, възстановяване на обекта и да уведоми общината.
 
В случай че строежът не се поддържа в добро състояние, както и при възникване на аварии или други обстоятелства, които го застрашават, кметът на общината издава заповед, с която задължава собственика да извърши в определен срок необходимите ремонтни и възстановителни дейности за поправяне или заздравяване. Кметът на общината може да задължи със заповед собствениците на заварени или търпими строежи да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и други обекти по  ЗУТ, временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. Собствениците носят имуществена отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи от своите виновни действия или бездействия, в резултат на които е настъпила авария на строежа, довела до материални щети или увреждане на трети лица и имоти.
Процедурата може да започне служебно - по инициатива на административния оран, или по жалба (сигнал) на лице, като в ЗУТ не е поставено изискване това лице да има правен интерес от подаването й.
Не е поставено и изискване за определено съдържание на жалбата (сигнала), която може да е в свободен текст. Желателно е жалбите (сигналите) да съдържат данни за местонахождението на строежа и евентуалния му собственик. Сигнал може да бъде подаден и от друг административен орган (напр.органите на МВР и др.). Жалбите и сигналите могат да бъдат подавани на място в общината (района), или по пощата.
 
Извършване на проверка и последици от нея
 
Състоянието на обектите и необходимите ремонтни и възстановителни дейности се установяват с протокол от комисия, назначена от кмета на общината. ЗУТ не предвижда задължителен или минимален състав на комисията. Съобразно спецификата на строежа в състава на комисията се включват различни специалисти. Комисията събира служебно всички необходими данни за вида и състоянието на строежа и изслушва заинтересуваните лица. Комисията взема решение строежът да бъде премахнат или да се поправи, заздрави и хигиенизира в определен срок.
 
 Издаване на заповед
Решението на комисията се одобрява от кмета на общината, който издава съответна заповед. Заповедта следва да се издаде издава в 1 месечен срок от започване на производството. Когато трябва да се поиска мнението или съгласието на друг орган, срокът за издаване на заповедта се продължава с още 1 месец. Такси не се събират.
Заповедта по чл.195 ЗУТ се връчва на задължените лица лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
Строежът се премахва, поправя или заздравява от собствениците за тяхна сметка в срок, определен със заповедта. Когато строежът не бъде премахнат, поправен или заздравен в определения срок, предписаните действия се извършват от общината за сметка на собственика.Премахването на строежи се извършва след одобряване на план за управление на строителни отпадъци по чл. 11 от Закона за управлението на отпадъците. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение в полза на общината за събиране на вземането.
 
 Обжалване
 
Решението на назначената от кмета на общината комисия не е индивидуален административен акт и не подлежи на самостоятелно обжалване, нито по административен, нито по съдебен ред.
Издадената заповед по чл.195 ЗУТ подлежи на обжалване пред окръжния съд по местонахождение на недвижимия имот, а за София - Софийски градски съд, в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата се подава, чрез административния орган, издал заповедта.
Подадената жалба не спира изпълнението на заповедта за премахване, заздравяване или поправяне (чл. 217, ал. 1, т. 9 ЗУТ) освен ако съдът, не постанови спиране на нейното изпълнение до приключване на делото с влязъл в сила съдебен акт.

Премахване или поправяне, заздравяване  на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
Премахване или поправяне, заздравяване  на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg