Преживeлият съпруг взема автоматично половината от придобитото през брака и без наследяване!

  • English
  • Български
  • Русский

Преживeлият съпруг взема автоматично половината от придобитото през брака и без наследяване!

Преживeлият съпруг взема автоматично половината от придобитото през брака и без наследяване

 
Какво и колко получава съпруг след смъртта на половинката си, при положение че няма брачни договори или други уговорки? Всичко ли наследява, какво се случва, ако има деца? Какво се случва, ако двойката няма брак?
Независимо че новият Семеен кодекс предвиди три режима за имуществени отношения между съпрузите, то продължава да е най-масов този на съпружеската имуществена общност (СИО). По едни или други причини той със сигурност е валиден за повече от 95 на сто от случаите на брачни двойки в момента.
 
Това, както и че става дума за градени с години традиции, помага за сравнително ясното решаване на проблемите при прекратяване на СИО поради смърт на единия съпруг. На практика и по закон това означава, че преживелият съпруг получава автоматично половината от имуществото, което двамата - мъжът и жената, са придобили заедно по време на брака.
 
Иначе казано, в процедура по наследяване влиза само другата половина от имуществото на починалия съпруг, който придобива и качеството на наследодател. При тази друга половина той обичайно наследява заедно с децата. Тук е без значение дали децата са от предишен брак или настоящ. Всички те наследяват при равни условия. Нещо повече. Законът е категоричен, че съпругът наследява по равни части с децата. Така например ако има две деца, то тримата ще получат по една трета идеални части от наследяваното имущество. Тук отново трябва да се подчертае, че става дума за половината от СИО. Например ако се наследява апартамент, придобит по време на брака, то съпругът автоматично получава половината от имота - по правилата на прекратяване на СИО. Наследственият процес започва за другата половина. Там се включват децата. И ако се наследява имот, преживелият съпруг ще получи от него една втора от целия имот (частта му от СИО) плюс една трета от другата половина (по наследство). Всичко това са идеални части, които могат да бъдат единствено разделени чрез доброволна или съдебна делба. Дотогава възниква и има режим на съсобственост. Последната може да се раздели чрез делба, като имотът може да се даде само на единия, а той да наплати с пари дела на останалите. Иначе може да се кара дълго време в този режим на съсобственост и когато почине и другият съпруг, то тогава двете деца ще имат по една втора от целия имот. Те пак ще са идеални части и за да се получат реални части, пак задължително трябва да се мине през делба.
 
Възможно е починалият да има имущество отпреди брака. То подлежи на наследяване и преживелият съпруг няма предимствата от СИО. Просто ако има имот отпреди брака, който е бил само на починалия съпруг, то тримата получават поравно - по една трета.
 
Що се отнася до хипотезата, при която липсва брак, то трябва да се отбележат някои важни правила. Ако няма сключен граждански брак, то преживялата половинка, с която починалият е живял на съпружески начала, просто не наследява и не получава никакво имущество от наследството. При наследяване по закон - при липса на завещание например, правото да станат наследници имат роднините по права линия - деца, внуци, правнуци, родители, баби и дядовци плюс роднините по съребрена линия до шеста степен - братя, братовчеди, чичо, леля, племенник и т.н. Единственото изключение от роднинството, което прави законът, е съпругът. Тук в хипотезата на наследяването по закон го няма лицето, с което е живяно на съпружески начала. Без значение от времето, в което е имало такава връзка. Затова и не може да има наследяване по закон от такова лице. Съществува обаче вариант, при който лицата, които живеят на съпружески начала, направят завещание в полза на единия и другия. Ако има деца от връзката обаче, то те трябва да се съобразяват с правилата на запазената и разполагаема част при наследяване. 
 
Закона за наследството запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете или низходящи от него - 1/2, а при две и повече деца или низходящи от тях - 2/3 от имуществото на наследодателя. Другата част е разполагаема и съответно може да се завещае на човека, с когото се живее на съпружески начала.
Преживeлият съпруг взема автоматично половината от придобитото през брака и без наследяване!
Преживeлият съпруг взема автоматично половината от придобитото през брака и без наследяване!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg