Предимства на хора с увреждания при паркиране

  • English
  • Български
  • Русский

Предимства на хора с увреждания при паркиране

Предимства на хора с увреждания при паркиране

 

„ Тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания” – това пише върху задната страна на познатата синя карта за преференциално паркиране в зоните за почасово платено паркиране и паркингите общинска собственост. Тази карта е част от правата и облекченията, които законът  гарантира заради влошено здравословно състояние.

 

Право на ползване на карта за преференциално паркиране

 

     При не всяко увреждане може да се ползва карта за преференциално паркиране. Тя се издава само на лица с трайни увреждания. Това са лица, които в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане имат трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек. Отделни общини са въвели свои, но сходни критерии, по които се преценява дали лицата са правоимащи. Такива са случаите, в които лицата вследствие на увреждането  могат да се придвижват само с помощта на инвалидна количка, ортопедични апарати, външни протези, патерици или чужда помощ, т.е. лица, които не могат да заемат изправено положение на тялото без използването на технически помощни средства. Това право имат и лица с над 90 % трайно намалена работоспособност заради сърдечни и белодробни заболявания, както и зрителни увреждания.

    За да се характеризира дадено лице с трайно увреждане и да може да  претендира за карта за паркиране, трябва да има намалена работоспособност или вид и степен на увреждане поне 50 на 100.

    Ако лицето страда от подобно увреждане, то трябва задължително да се установи по определена процедура от органите на медицинската експертиза (ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК).

 

Какво представлява тази процедура?

 

    Органа, към който трябва да се обърне дадено лице, е Кметът на общината по постоянния или настоящия адрес на лицето. Обикновено той назначава постоянна Комисия за разглеждане на подадените заявления, която може по своя преценка да призове лицето или законния представител на лицето, за да даде пояснения за изясняване на случая.

    Документите, които трябва да се приложат към заявлението са следните:

  1. Лична карта, за да се сравнят данните от нея и тя се връща.
  2. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК, за да се освидетелства трайно намалената работоспособност или видът и степента на увреждането, придружено от оригинал, който бива сверен при подаване на документите и се връща;
  3.  Цветна снимка, която да бъде актуална  – необходима е, за да се залепи на картата за паркиране.
  4. Нотариално заверено пълномощно- копие, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документи и се връща;
  5. Друг документ, удостоверяващ представителната власт, в случай че лицето  подава документи, за да бъде издадена на друго лице. Например акт за раждане, ако я издава за детето си.

    Трябва да се заплати и цена за картата, определена от общината, но не повече от разходите по издаването й. Картата се издава в срок от 14 дни. Ако бъде отказана или произнасяне не последва, може да се обжалва изричния или мълчаливия отказ по административен ред.

     Картата се издава по образец, който е стандартен за Европейския съюз. Затова ако тя е издадена от друга държава – членка на ЕС, тя също е валидна на територията на Република България. Картата за преференциално паркиране е светло син цвят с бял символ за “инвалид” на тъмно син фон и се означава като „Карта за паркиране на хора с увреждания”. Съдържанието й включва: дата на издаване, сериен номер, имена, подпис и снимка на притежателя й, холограмен знак и други елементи. Всички текстове са на български език, а картата задължително е ламинирана.

 

Предимства на хора с увреждания при паркиране
Предимства на хора с увреждания при паркиране
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg