Правен статут на съдебните заседатели,помощници,съдия-изпълнители и съдиите по вписвания

  • English
  • Български
  • Русский

Правен статут на съдебните заседатели,помощници,съдия-изпълнители и съдиите по вписвания

Правен статут на съдебните заседатели, съдебни помощници, съдия-изпълнителите и на съдиите по вписванията.

  • Съдебни заседатели
Окръжният и районният съд разглеждат първоинстанционните наказателни дела с участието на съдебни заседатели при определени от процесуалния закон НПК случаи. Съдебни заседатели могат да бъдат пълнолетни български граждани, които се ползват с добро име и с авторитет в обществото и не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления, независимо дали са реабилитирани. Съдебните заседатели се назначават по предложение на общинските съвети: за районните съдилища - от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд;. за окръжните съдилища - от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд. Мандатът на съдебните заседатели е пет години. Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото продължи и след този срок. За времето, през което изпълняват задълженията си по този закон, съдебните заседатели се смятат в служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж. Съдебните заседатели полагат клетвата по чл. 107 при условията на чл. 110 ЗСВ. 
 
  • Съдебни помощници
За съдебен помощник във Върховния касационен съд и Върховния административен съд може да бъде назначено лице, което отговаря на изискванията по чл. 126 ЗСВ. Съдебни помощници се назначават от съответния административен ръководител. Съдебните помощници подпомагат съдиите в тяхната дейност. Те нямат статут на магистрати. 
 
  •  Държавни съдебни изпълнители. 
В районните съдилища има държавни съдебни изпълнители. В случай че един от кандидатите е бил съдия, прокурор или следовател, придобил статут на несменяемост, или е работил като държавен съдебен изпълнител в продължение на 5 години, той се назначава на длъжност държавен съдебен изпълнител без конкурс. Държавният съдебен изпълнител се назначава от министъра на правосъдието по предложение на председателя на районния съд или по преценка на министъра ,а така също и отговаря пред него. Държавният съдебен изпълнител се освобождава от длъжност от министъра на правосъдието. Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на държавния съдебен изпълнител при изпълнение на служебните му задължения. Нямат статут на магистрати. 
 
  •  Съдия по вписванията
В районните съдилища има съдия по вписванията , които имат следните функции: разпорежда или отказва вписванията, отбелязванията или заличаванията в имотния регистър и се произнася за издаването на справки и удостоверения; извършва нотариални и други действия, предвидени в закон. Съдия по вписванията може да извършва действия само в своя район. Разпоредбите на ЗСВ в чл. 152, 154, 156 и 157а се прилагат и за съдиите по вписванията. . В случай че един от кандидатите е бил съдия, прокурор или следовател, придобил статут на несменяемост, или е работил като държавен съдебен изпълнител в продължение на 5 години, той се назначава за съдия по вписванията назначава се и освобождава от министъра на правосъдието. В районните съдилища, където няма съдия по вписванията или той е възпрепятстван, функциите му се изпълняват от районния съдия, за което се уведомява министърът на правосъдието. Нямат статут на магистрати.
Правен статут на съдебните заседатели,помощници,съдия-изпълнители и съдиите по вписвания
Правен статут на съдебните заседатели,помощници,съдия-изпълнители и съдиите по вписвания
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg