Правата на човека при осъществяване на правосъдието

Правата на човека при осъществяване на правосъдието

  • English
  • Български
  • Русский

Правата на човека при осъществяване на правосъдието

Правата на човека при осъществяване на правосъдието

 
Още в първите документи по ПЧ важността на тази категория права е била призната и на тях в исторически план и понастоящем винаги се е отделяло приоритетно място в общата листа на ПЧ. Осъществяването на правосъдието в новите случаи представлява интензивна намеса в личната сфера на конкретния индивид. Призоваването на едно лице в качеството на свидетел е достатъчно, за да наруши неговия динамичен стереотип и да създаде условия за ограничаване на някои от неговите права и възможности. Това в по-голяма степен важи за обвиняемите по наказателните дела, но е релевантно и за жертвите, а също така и за страните по гражданския процес. С оглед спецификата на правосъдието и правните задължения на лицата, ангажирани при неговото осъществяване, опасността от засягане или ограничаване на основните права е много голяма. Затова и тази сфера винаги се е нуждаела и получавала стриктна регламентация. С оглед постигането на необходимия баланс между интереса на правосъдието и правата и интересите на конкретния субект, още в Магна харта се съдържа регламент на основните ПЧ от групата на т.нар. съдебни права. Например правото на достъп до съд, на справедлив съдебен процес в рамките на разумен срок от независим и безпристрастен съд, правото на защита, правото на защита от произволен арест, презумпцията за невиновност и т.н. В съвременните инструменти по ПЧ тази регламентация е доусъвършенствана, допълнена. ЗПЧ при осъществяване на правосъдието се осъществява на няколко нива:
1. Защита на национално ниво
2. Защита на двустранна основа
3. Регионална защита
4. Защита на универсално ниво
ЗПЧ на двустранно ниво – съдържа се в двустранни договори, които се сключват между отделните държави: за екстрадиция, за трансфер на осъдени лица, за правна помощ по наказателни и граждански дела. Целта е да бъде подпомогнато осъществяването на правосъдието и едновременно с това да се предоставят допълнителни възможности за осъществяване на фундаменталните ПЧ. Тази защита има субсидиарен характер.
  • Защита на регионално ниво – най-значимата след националната. Основен инструмент, който предвижда защитни механизми е ЕКПЧ – чл.6: Всяко лице при определяне на неговите права и задължения или при наличие на каквото и да е наказателно обвинение срещу него има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона.Там е закрепена презумпцията за невиновност. И други членове в Конвенцията охраняват ПЧ при осъществяване на правосъдието – чл. 7 забранява ретроактивното (обратното) действие на Наказателния закон. Със своята юриспруденция ЕСПЧ допълнително интерпретира и разширително тълкува текстовете на конвенцията и протоколите. Така ефективно брани фундаменталните права при осъществяване на наказателното правосъдие.
  • Европейски правила за затворите – предвиждат стандарти, които трябва да бъде(ат спазвани по отношение на лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода.
  • Европейска конвенция против изтезанията
  •  Европейска конвенция за екстрадиция – многостранно съглашение.
  •  Европейска конвенция за трансфер на осъдените лица
  • Европейска конвенция за компенсация на жертвите от насилствената престъпност.
Защита на универсално ниво – универсалните инструменти се ограничават с по-общи препоръки в области, които не са пряко обвързани с различни вътрешноправни решения. Повечето универсални инструменти препоръчват правосъдието да бъде дадено в разумен срок без да определят граници. Ограничават се в това да препоръчат правосъдието да се осъществява от независим и безпристрастен съд. Изискват достъп до съд.( Минималните стандарти на ООН са по-ниски от тези на Европа.
Правата на човека при осъществяване на правосъдието
Правата на човека при осъществяване на правосъдието
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg