Правата ми при продажба на недвижим имот!

  • English
  • Български
  • Русский

Правата ми при продажба на недвижим имот!

Правата ми при продажба на недвижим имот

 
 
 
Решил съм да продам свой недвижим имот, като за целта съм обмислил добре необходимостта от продажбата, взел съм предвид всички необходими фактори, свързани с пазара на недвижими имоти, но се нуждая от финансови средства в по-големи размери, или пък съм съсобственик на недвижим имот, получен по наследство и заедно с останалите наследници желаем да си разделим парите от продажбата на имота.
 
 
 
За какво трябва да внимавам?
  • Трябва да взема решение дали да използвам услугите на консултант или брокер на недвижими имоти. Обикновено това са лица, които продължително се занимават със сделки с недвижими имоти и могат да ми помогнат в ориентацията относно пазара, цените, подготовката на необходимата документация, свързването с потенциални купувачи и др. За съжаление, както при всяка професия, и при брокерите на недвижими имоти има добри и не толкова добри специалисти – мога да разчитам на късмета си или на познат, който да ми препоръча специалист в областта, който е доказал качествата си.
 
Препоръчително е и да се консултирам с адвокат с опит в имотно право. Не е скъпо и става бързо и лесно на тази страница.
 
 
 
  •  Трябва да известя наемателите на имота (ако има такива) за своите намерения за продажба – продажбата на недвижими имот предполага че потенциалните купувачи ще правят огледи, а това е свързано и със съдействието на наемателите. (виж Правата ми при договор за наем на жилище)
 
  • Трябва да преценя дали да сключа предварителен договор за продажбата на своя имот. За повече информация относно предимствата на този договор виж Защо да сключвам предварителен договор.
 
Внимание! Продажбата на недвижим имот може да стане само и единствено под формата на нотариален акт, за съставянето на който е необходимо да се свържа с нотариус. Нотариусът трябва да има компетентност в района, в който се намира моят недвижим имот (затова не мога да се обърна към нотариус от Варна, за да сключа договор за продажба на имота си, който се намира в София).[2]
 
За да се сключи сделката по продажба на моя недвижим имот трябва да се спази строго регламентирана в закона процедура, която започва с нарочна писмена молба до избрания нотариус и включва следните действия:
 
Предоставяне на необходимите документи
Проверка на самоличността на явилите се пред нотариуса лица, която включва освен проверка от външна страна за редовността на предоставения документ за самоличност, така справка в “Национален регистър на българските лични документи” и Национална база данни “Население”;
Проверка на представителната власт на упълномощеното лице, когато сделката се сключва от такова;
Проверка дали имотът се намира в неговия район;
Проверка за редовност от външна страна на предоставените документи;
Проверка за наличието на наложена обезпечителна мярка по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество;
Прочитане на съставения проект за нотариален акт;
Подписване на нотариалния акт от страните, което включва саморъчно изписване на трите имена и подпис.
Тези действия трябва да се извършат в кантората на нотариуса и то в неговото работно време. В практиката нотариални актове се съставят само сутрин, за да има възможност нотариусът да отиде до Агенция по вписванията и да впише съставения нотариален акт още същия следобед.
 
Поредността на извършване на действията по сключване на договора и плащане на цената се уговаря по различен начин в практиката. Трябва да имам предвид, че с цел запазването интересите и на двете страни, е препоръчително първо да сключим договора, т.е. да се явим пред нотариуса и той да състави нотариалния акт, след което да се плати цената. Все пак плащането на цената е последица от вече сключен договор, поради което е необходимо като „основание“ в платежното нареждане да се посочи номерът на нотариалния акт.
 
Предвид ограниченията в законодателството и цените на недвижимите имоти, плащането на цената трябва да стане (в огромен брой от случаите) задължително по банков път. Законът задължава плащанията по договорите за продажба на недвижими имоти да стават задължително по банков път, когато цената е по-висока от 10 000 лв.
 
Внимание! Плащането на суми по-големи от 10 000 лв., независимо от основанието за плащане, не може да стане на ръка, в брой, предвид забраните в законодателството и предвидените сериозни глоби и имуществени санкции при нарушаване на това правило. В Ззакона се предвижда глоба в размер на 25 % от сумата, която не е заплатена чрез банка, ако извършителят на нарушението е физическо лице, а ако е юридическо лице имуществената санкция е в размер на 50 % от платената сума!
 
Плащането на цената може да стане по няколко начина:
 
1) Превеждането на парите в нарочена сметка на нотариуса, като за целта е необходимо да направим изрична уговорка с него;
 
2) Превеждането на парите по моя разплащателна сметка, която съм предоставил на другата страна по договора.
 
3) Превеждането на парите може да стане и чрез специална форма на плащане, която гарантира в максимална степен изпълнението на задълженията по договора и на двете страни и се нарича.
Правата ми при продажба на недвижим имот!
Правата ми при продажба на недвижим имот!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg