ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ !!!

  • English
  • Български
  • Русский

ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ !!!

                                                                     КРЪВНИ ПРОБИ ЗА АЛКОХОЛ

                                                       

При извършване на проверка на място от контролните органи употребата на алкохол се установява с техническо средство.

Установяването на употребата на алкохол се извършва с доказателствен анализатор - дрегер, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища или с химическо лабораторно изследване.

При съставянето на акт за установяване на административно нарушение за установена с техническо средство за концентрация на алкохол над 0,5 контролния орган попълва и талон за изследване в три екземпляра като първият се предоставя на водача вторият се прилага към акта съответно протокола трети остава за отчет.

В акта за установяване на административно нарушение контролният орган вписва часа и начина на извършване на проверка вида,  модела, фабричния номер и показанията на техническото средство.  Показанията на техническото средство се вписват в акта за установяване на административното нарушение в талона за изследвана до втория знак след десетичната запетая вкл.

В случаите лицето собственоръчно вписва в талона за изследване дали приема показанията на техническото средство.  Установяване  с доказателствен анализатор,  медицинско и химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване не се извършва когато лицето приеме показанията на техническото средство, а на лицето не се връчва екземпляр от талона за изследване.

В случай,  че лицето не приема показанията на техническото средство за установяване употребата на алкохол,  лицето избира дали установяването да се извърши с доказателствен анализатор,  или с медицинско и химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване.  При отказ на лицето да избере един от двата начина на установяване се приемат отчетените показания техническото средство.

Контролният орган връчва на лицето срещу подпис талона за изследване,  като вписва:

  1. мястото където се извършва установяването
  2. срока на явяването-   до 45 минути,  когато нарушението е извършено на територията на населеното място,  в което се намира място за установяване с доказателствен анализатор ли за извършване на медицинско изследване и  за вземане на кръв и урина за химическо или химико-токсикологично лабораторно изследване и до 120 минути в останалите случаи.

 Крайният срок за явяване на лицето се определя от контролния орган в зависимост от отдалечеността на мястото за извършване на  установяване с доказателствен анализатор  или  медицинското изследване  и вземане на биологични проби за химическо и химико-токсикологично лабораторно изследване и възможността за ползване на обществен или друг превоз за отиване до него.

 Отказът на лицето да попълни подпише ли да получи талон за изследване се установява с подписа на един свидетел.

 При отказ на лицето да получите талона за изследване,  при неявяване в определения срок на посоченото място или при отказ за изследване  употребата на алкохол  се установява въз основа на показанията на техническото средство.

Когато с техническо средство е установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда полицейски орган отвежда лицето до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване.

Протоколът за установяване с доказателствен анализатор се съставя незабавно след извършване на измерването в присъствието на лицето,  по отношение на което се извършва установяването.  Лицето подписва протокола.

 Служителят,  извършва измерването, вписва  резултата от него в протокола с точност до втория знак след десетичната запетая включително.

 Отказът на лицето да му бъде извършено установяване с доказателствен анализатор се удостоверява с неговия подпис и се отразява от извършващия  установяването в протокола.  Отказът на лицето да подпише изготвения протокол за изследване се удостоверява с подписа на един свидетел.

 Медицинското изследване и вземане на проби за химическо и хематологично лабораторно изследване се извършва в спешно отделение на многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ във филиалите на центровете за спешна медицинска помощ, които се намират извън областните градове.

 В случаите когато лицето не се придружава от служители на МВР и липсва документ за самоличност медицинско изследване не се извършва и не се вземат проби за химическо или хемико-токсилогично изследване,  Приемат се показанията на техническото средство.

При изследване за употреба на алкохол се вземат две проби кръв в предназначени за целта вакуумни проверки всяка от които са с обем не по-малък от 4 мл.

Едната от кръвните проби се съхранява като контролна,  а другите кръвни проби и пробата урина се използват за химическо и химико-токсикологично лабораторно изследване.  Вземането на кръв и урина за изследване на алкохол се извършва в срокът за явяване определен в талона за изследване. При невъзможност за лицето да предостави проба урина или при обективна невъзможност за вземане на кръв за изследване в посочения срок медицинския специалист отразява причините за забавянето,  часа на вземането.  При неявяване на лицето за изследване показания в талона в изследването се приемат показанията на техническото средство или теста, с което е установена употребата на алкохол.

 Отказът на лицето да бъде изследвано се отразяват медицинския специалист в амбулаторния журнал на лечебното заведение,  като се удостоверява с подпис на изследваното лице.  Отказът на изследваното лице да подпише изготвения протокол за медицинско изследване се удостоверява с подпис на един свидетел.

Пробите и контролните проби се съхраняват за срок не по-малък от 3 месеца. При възлагане на повторен анализ се изследват контролните проби.

 

ПРАВАТА МИ  ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ !!!
ПРАВАТА МИ  ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ !!!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg