ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД

  • English
  • Български
  • Русский

ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ НОЩЕН ТРУД

 

Работници и служители, в редовното работно време, на които се включват най-малко три часа нощен труд , както и работници и служители, които работят на смени, една от които включва най-малко три часа нощен труд, се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд.

Нощен е трудът, който се полага от  работниците от 22.00 часа до 06.00 часа , а за непълнолетни работници  – от 20.00 до 06.00 часа. Работници, чието работно време включва най-малко три часа от нощните часове (22.00-06.00 часа) се считат за работещи през нощта. Нормалната продължителност на работното време  през нощта е до седем часа и до тридесет и пет часа седмично при петдневна работна седмица.

За ефективно полагане на нощния труд работодателят е длъжен да осигурява на работещите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия.

Нощният труд е забранен за непълнолетни (под 18-годишна възраст), на бременни работнички и  на работнички в напреднал стадий на лечение ин-витро; майки с деца до 6-годишна възраст или майки, които се грижат за деца с увреждания, освен с тяхно писмено съгласие; трудоустроени работници или служители; работници, които продължават образованието си без откъсване от производството, освен с тяхно съгласие.

Положеният нощен труд се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотношение, но не по-малко от размерите, определени от Министерския съвет. За всеки отработен нощен час  на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.  Ако се преобразува в проценти, 0,25 лв. е 12,31% от текущата почасова минимална работна заплата  2,03 лв. Освен това, нощната продължителност на работното време е по-малка от тази на дневното за пълен работен ден.

Работниците и служителите, които полагат нощен труд, се приемат на работа само след предварителен медицински преглед, който е за сметка на работодателя и подлежат на периодични медицински прегледи.

За избягване на ръчното повдигане, поддържане и пренасяне на тежести при организиране на работата се използват подходящи средства и оборудване. В случаите, когато ръчното повдигане, поддържане и пренасяне на тежести не може да се избегне, се предприемат организационни мерки и се използват подходящи средства за намаляване на увреждането на здравето и риска от злополуки на работещите лица. Минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна работа с тежести се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика.

Когато здравен орган установи, че здравословното състояние на работник или служител се е влошило поради полагане на нощен труд, той се премества на подходяща дневна работа или се трудоустроява.

 

 

ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД
ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg