Покупка на имот

  • English
  • Български
  • Русский

Покупка на имот

Покупката на имот е доста важна стъпка за всеки един купувач, която освен положителни емоции може да крие и доста негативни такива. Често пъти инвестицията в закупуване на имоти се оказва доста проблемна, поради което е нужно да бъде направено едно предварително проучване от специалист, както на имота, така и на собственика на имота.

Независимо от имота, който ще бъде закупен /„на зелено“, в строеж, съсобствен, от дружество и т.н/ при покупка на имот трябва да се направи цялостно проучване на имота.

Какво да проверя при покупка на имот

Първо трябва да установя собствеността върху имота

Това включва запознаване с актовете за собственост на имота с цел установяване на реални собственици. Това проучване се прави поне десет години назад във времето, за да се установят дали лицата, които се наричат собственици на продавания имот реално са такива.

В случай, че продавачите не желаят да ми предоставят налични копия от документи за собственост, или аз лично искам да се снабдя с такива, то мога да се обърна към Имотен регистър към Агенция по вписванията, който поддържа електронна база данни  след 2004г., която е напълно публична. Към този регистър преминават всички Служби по вписванията към Районните съдилища, които преди това са съхранявали актове. Незаверен препис от акт за собственост  мога да получа срещу подадено писмено Заявление и платена такса според страниците му.

За информация според случая мога да се обърна и към съответната Община, в която се намира конкретният имот. А ако книжата, които търся са по-стари, то те може да са и в Архив.

Следващият документ е Удостоверение за наследници, с което мога да се снабдя от Кметството, в което е бил регистриран за последно наследодателят /лицето, което е починало и за което търсим наследници/.  Този документ е нужен с оглед установяване на наследниците и наследствените дялове на всеки един от тях за проследяване на правилното прехвърляне на имота ако такова е налице.   

Второ трябва да бъде проучена площта, местоположението, границите, категорията /при земеделски земи/ и др.

При закупуване на имот с цел застрояване се проверяват обстойно всички технически възможности за конкретния парцел. Това се прави в техническата служба в Общината по местоположение на имота. Освен това се изисква от продавача представяне на скица или схема за имота.

Трето нужно е да се проучи дали върху продавания имот има наложени някакви обезпечения, или казано иначе, дали други лица претендират собственост върху него.

Това освен при справка в Имотен регистър най-сигурно би се установило при издаване на  Удостоверение за тежести за 10г назад, което е също много важен документ.

Четвърто нещо, което трябва да проверя в зависимост и от целта на покупката на имота и евентуална бъдеща обвързаност с продавача е неговата личност.

Това проучване е в насока дали същият има образувани изпълнителни дела, дали е криминално проявен, дали има някакви извършени измами / имотни или др./.

Ако продавачът е дружество също проверявам дали има задължения, следя за репутация и т.н

Пето Би било хубаво да се провери и дали имотът има задължения за битови и комунални услуги.

Това представляват задължения за електрически ток, за вода, за данък и др. Тук можете да сте по-спокойни, защото при  закупуване на имот с евентуални такива битово-комунални задължения същите могат да бъдат прехвърлени на лицето, от което сте купили имота и Вие да започнете „на чисто“.

В най-общи линии това са основните стъпки, които трябва да предприемете при закупуване на имот!

 

 

Покупка на имот
Покупка на имот
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg